[Sprawa C-207/23, Finanzamt X (Nieodpłatne wykorzystanie i przekazanie towaru)]: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 25 kwietnia 2024 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof - Niemcy) - Finanzamt X/Y KG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3576

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 czerwca 2024 r.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 25 kwietnia 2024 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof - Niemcy) - Finanzamt X/Y KG
[Sprawa C-207/23 1 , Finanzamt X (Nieodpłatne wykorzystanie i przekazanie towaru)]

(Odesłanie prejudycjalne - Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) - Dyrektywa 2006/112/WE - Transakcje podlegające opodatkowaniu - Artykuł 16 - Wykorzystanie majątku przedsiębiorstwa i nieodpłatne przekazanie go innemu podatnikowi - Suszenie drewna i ogrzewanie pól szparagów ciepłem pochodzącym z elektrociepłowni połączonej z instalacją do produkcji biogazu - Artykuł 74 - Podstawa opodatkowania - Koszt wytworzenia - Ograniczenie jedynie do kosztów obciążonych naliczonym VAT)

(C/2024/3576)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 17 czerwca 2024 r.)

Sąd odsyłający

Bundesfinanzhof

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Finanzamt X

Druga strona postępowania: Y KG

Sentencja

1) Artykuł 16 akapit pierwszy dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

należy interpretować w ten sposób, że:

wykorzystanie przez podatnika stanowiących część majątku jego przedsiębiorstwa towarów, które przekazuje on nieodpłatnie w rozumieniu tego przepisu, uznane za odpłatną dostawę towarów, stanowi nieodpłatne zbycie ciepła wytworzonego przez tego podatnika na rzecz innych podatników na potrzeby ich działalności gospodarczej, przy czym nie ma w tym względzie znaczenia okoliczność, czy ci inni podatnicy wykorzystują to ciepło do transakcji dających im prawo do odliczenia podatku od wartości dodanej, czy też nie.

2) Artykuł 74 dyrektywy 2006/112

należy interpretować w ten sposób, że:

koszt wytworzenia w rozumieniu tego przepisu obejmuje nie tylko bezpośrednie koszty produkcji, ale również koszty przypisywane pośrednio, takie jak wydatki na finansowanie, niezależnie od tego, czy koszty te zostały obciążone naliczonym podatkiem od wartości dodanej.

1 Dz.U. C 252 z 17.7.2023.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.