Akty korporacyjne

Rewid.2019.1.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 3157/50A/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie zwrotu kosztów dojazdu delegatów na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, zwana dalej "Radą", przeznacza środki finansowe na zwrot kosztów dojazdu delegatów na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów, zwanego dalej "IX KZBR".
2.  Zwrot dotyczy sytuacji, w których przejazd delegatów odbywa się na trasie pomiędzy siedzibą Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (zwanej dalej "PIBR"), do jakiego przynależy delegat, a miejscem IX KZBR i z powrotem oraz ma charakter zbiorowy, przez który rozumie się:
1) wynajem autobusu(ów) lub
2) przejazd samochodem prywatnym, ale wyłącznie w sytuacji, w której samochodem podróżuje co najmniej 3 delegatów na IX KZBR

- z zastrzeżeniem ust. 5.

3.  Koszty delegacji w sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1, zwracane są danemu Regionalnemu Oddziałowi PIBR po przekazaniu faktur (rachunków) za wynajem. Nieprzekazanie tych dokumentów do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów do dnia 31 sierpnia 2019 r. powoduje utratę prawa do zwrotu kosztów.
4.  Koszty delegacji w sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, zwracane są delegatowi przedstawiającemu rozliczenie, w tym informację o osobach podróżujących - według stawek zryczałtowanych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z późn. zm.). Nieprzekazanie rozliczenia do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów do dnia 31 sierpnia 2019 r. powoduje utratę prawa do zwrotu kosztów.
5.  W przypadku delegatów na IX KZBR z regionalnych oddziałów PIBR, których liczba na IX KZBR nie przekracza 3, zwrot kosztów delegacji delegatów na IX KZBR z tego Oddziału dokonuje się w całości na podstawie udokumentowanych kosztów przejazdu transportem publicznym lub samochodem prywatnym. W przypadku podróży samochodem prywatnym nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2. Nieprzekazanie rozliczenia kosztów przejazdu do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów do dnia 31 sierpnia 2019 r. powoduje utratę prawa do zwrotu kosztów.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.