Podat.2017.9.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 390/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 września 2017 r.
w sprawie zwołania V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) oraz § 18 ust. 1 i ust. 2 i § 21 ust. 3 pkt 12 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się co następuje:
§  1. 
1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwołuje V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, który odbędzie się w dniach 12-13-14 stycznia 2018 r. w Warszawie w hotelu Mercure Warszawa Centrum.
2.  Liczba zapraszanych na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych członków innych organów Izby nie będących delegatami oraz nie będących delegatami zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego nie może być większa niż 50 osób.
§  2.  Planowany porządek obrad V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Planowany porządek obrad V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

Dzień I - 12 stycznia 2018 roku (piątek)

godz. 11.00 - Część oficjalna

- Przywitanie gości i delegatów oraz wystąpienie powitalne Przewodniczącej KRDP,

- Wystąpienia gości,

- Wręczenie odznaczeń samorządowych.

Przerwa na lunch (13.00 - 14.00)

godz. 14.00 - Obrady Zjazdu

1. Przyjęcie regulaminu Zjazdu.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybory Prezydium Zjazdu.

4. Wybór komisji skrutacyjnej.

5. Wybór pozostałych komisji zjazdowych.

6. Sprawozdania kadencyjne ustępujących organów.

7. Dyskusja nad Sprawozdaniami kadencyjnymi ustępujących organów.

8. Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań ustępujących organów oraz udzieleniu absolutorium KRDP.

Dzień II - 13 stycznia 2018 roku (sobota)

godz. 9.30 - Obrady Zjazdu c.d.

1. Przedstawienie projektów uchwał Zjazdu.

2. Dyskusja nad projektami uchwał Zjazdu.

3. Podjęcie uchwał o liczebności organów Izby a także liczbie zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.

4. Wybory:

a. organów Izby, o których mowa w art. 49 ust.1 pkt 2-5 ustawy o doradztwie podatkowym,

b. Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.

5. Głosowania uchwał Zjazdu.

6. Ogłoszenie wyników wyborów:

a. organów Izby, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2-5 ustawy o doradztwie podatkowym,

b. Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.

Dzień III - 14 stycznia 2018 roku (niedziela)

godz. 9.30 - Obrady Zjazdu c.d.

1. Wybory Przewodniczącego KRDP spośród członków KRDP.

2. Dyskusja nad projektami uchwał Zjazdu - cd.

3. Głosowania uchwał Zjazdu - cd.

4. Ogłoszenie wyników wyborów Przewodniczącego KRDP.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.