Radc.2018.10.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 104/X/2018
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 13 października 2018 r.
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych

Na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 i 2400, z 2018 r. poz. 138 i 273) uchwala się, co następuje:
§  1.  Zwołuje się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych na dzień 10 listopada 2018 r. w Warszawie.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.