Akty korporacyjne

Lekarz.2006.11.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 listopada 2006 r.

UCHWAŁA Nr 30/06/V
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 17 listopada 2006 r.
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego IX Krajowy Zjazdu Lekarzy

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885) uchwala się, co następuje:
§  1.
1. Zwołuje się Nadzwyczajny IX Krajowy Zjazd Lekarzy, zwany dalej "Zjazdem", w dniach 11 - 12 stycznia 2008 r.
2. Ustalenie miejsca Zjazdu powierza się Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.
§  2. Przedmiotem obrad Zjazdu będzie:
1) omówienie realizacji uchwał podjętych na VIII Krajowym Zjeździe Lekarzy,
2) ocena sytuacji środowiska lekarskiego.
§  3. Zorganizowanie Zjazdu powierza się Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.