Rewid.2018.9.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2475/45A/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 17 września 2018 r.
w sprawie zwołania IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  Zwołuje się IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów, zwany dalej "Zjazdem", który odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2019 r. w Jachrance.
§  2. 
1.  Prawo do udziału w obradach Zjazdu przysługuje:
1) delegatom na Zjazd wybranym przez walne zgromadzenia w regionalnych oddziałach Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
2) członkom organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów niebędącym delegatami.
2.  W Zjeździe mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, z tym że prawo do głosowania przysługuje wyłącznie delegatom, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
§  3.  Zadaniami Zjazdu są:
1) wybór Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów;
2) wybór pozostałych członków Krajowej Rady Biegłych Rewidentów;
3) wybór Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców;
4) wybór członków Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Krajowej Komisji Nadzoru;
5) uchwalenie zmian statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
6) uchwalenie programu działania oraz zmian podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
7) uchwalenie zmian zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów;
8) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2-6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz udzielenie absolutorium osobom wchodzącym w skład tych organów.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.