Lekarz.2017.6.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 156/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie zorganizowania posiedzenia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej we Lwowie

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. art. 5 pkt 21 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Postanawia się, że na zaproszenie Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu 20 października 2017 r. odbędzie się we Lwowie w związku z uczestnictwem w obchodach 150-lecia Towarzystwa Lwowskiego Lekarskiego, które odbędzie się w dniach 18-21 października 2017 r.
2.  Członkowie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego, Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Redaktor Naczelny Gazety Lekarskiej w składzie: oraz pracownicy biura Naczelnej Izby Lekarskiej i inne osoby niezbędne do organizacji posiedzenia wezmą udział w spotkaniu jubileuszowym, na koszt Naczelnej Izby Lekarskiej.
3.  Z tytułu udziału w posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, o którym mowa w ust. 1, przysługują diety na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167).
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.