Akt korporacyjny

Podat.2017.10.25

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr 37/2017
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie zobowiązania Zespołu kontrolującego ds. kontroli finansowania obsługi administracyjnej KIDP w 2015 roku, z uwzględnieniem całokształtu gospodarki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, do sporządzenia protokołu i przekazania go kontrolowanemu

Na podstawie § 13 ust. 1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w zw. z § 31 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się co następuje:
§  1.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP zobowiązuje Zespół kontrolujący ds. kontroli finansowania obsługi administracyjnej KIDP w 2015 roku, z uwzględnieniem całokształtu gospodarki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, powołany uchwałą nr 12/2016 Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP z dnia 19 kwietnia 2016 r., wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą 30/2016, w składzie:
1. Janusz Rynk - Kierownik Zespołu,
2. Anna Leszczyńska,
3. Marzena Stępień

do sporządzenia protokołu i przekazania go kontrolowanemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2017 r.

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.