Akty korporacyjne

Podat.2017.10.25

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr 38/2017
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie zobowiązania Zespołu kontrolującego ds. kontroli finansowania pozostałych zadań statutowych i programowych realizowanych przez Izbę w 2015 roku, z uwzględnieniem Funduszu Restrukturyzacyjnego, do sporządzenia protokołu i przekazania go kontrolowanemu

Na podstawie § 13 ust. 1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w zw. z § 31 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP zobowiązuje Zespół kontrolujący ds. finansowania pozostałych zadań statutowych i programowych realizowanych przez Izbę w 2015 roku, z uwzględnieniem Funduszu Restrukturyzacyjnego, powołany uchwałą nr 9/2016 Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP z dnia 22 marca 2016 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą 13/2017, w składzie:
1. Krystyna Brewka - Kierownik Zespołu,
2. Mariusz Durzyński,
3. Marzena Stępień,
4. Urszula Cyszka
5. Jolanta Nikolaj
6. Irena Bachowska

do sporządzenia protokołu i przekazania go kontrolowanemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2017 r.

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.