Akt korporacyjny

Podat.2017.9.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 29/2017
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie zobowiązania Zespołu kontrolującego ds. kontroli finansowania pozostałych zadań statutowych i programowych realizowanych przez Izbę w 2014 r. z uwzględnieniem Funduszu Restrukturyzacyjnego do przeprowadzenia uzupełniających czynności kontrolnych

Na podstawie § 9 ust. 7a oraz § 13 ust. 1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP zobowiązuje Zespół kontrolujący ds. kontroli finansowania pozostałych zadań statutowych i programowych realizowanych przez Izbę w 2014 r. z uwzględnieniem Funduszu Restrukturyzacyjnego do przeprowadzenia uzupełniających czynności kontrolnych, zgodnie z zakresem wskazanym w załączniku do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Zakres uzupełniających czynności kontrolnych:

- Należy przeprowadzić analizę porównawczą danych historycznych w zakresie pozostałych kosztów statutowych z podziałem na jednostki organizacyjne Izby (2,3,6,10,11)

- Należy przeprowadzić analizę oraz dokonać oceny uzasadnienia wzrostu kosztów realizacji pozostałych kosztów statutowych

- Należy dokonać kontroli wydatków związanych z organizacją posiedzeń oraz udziału w posiedzeniach innych jednostek a ustalenia z tej kontroli zaprezentować w protokole

- Należy dokonać kontroli kosztów w ramach konta 501-x-6 pod kątem zaprezentowania ich w innych grupach kosztów, w tym kosztów rodzajowych

- Przeprowadzić kontrolę formalno-prawnej podstawy organizacji IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych oraz porównać z kosztami organizacji III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

- Przeprowadzić kontrolę formalno-prawnej podstawy organizacji zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach KIDP oraz porównać z kosztami organizacji zgromadzeń w 2010 r.

- Przeprowadzić kontrolę poniesienia wydatków związanych z wydaniem zbioru przepisów "Podatki 2014" w zakresie rozwiązania utworzonej rezerwy na ten cel

- Przeprowadzić kontrolę wydatków związanych z promocją zawodu doradcy podatkowego w tym organizacji konkursów oraz sponsorowania nagród, a także realizacji uchwały 46/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych, w szczególności w zakresie formalno-prawnej podstawy ponoszenia wydatków i realizacji obowiązków podatkowych przy fundowaniu nagród

- Przeprowadzić kontrolę formalno-prawnych podstaw dofinansowywania przedsięwzięć organizowanych poza Izbą oraz darowizn

- Przeprowadzić kontrolę prawidłowości rozliczania zwrotów kosztów podróży członkom KIDP oraz porównania wydatków poniesionych w roku 2014 z wydatkami poniesionymi w poprzednich latach, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli zwrotów kosztów podróży odbywanych samolotem oraz podróży zagranicznych

- Przeprowadzić kontrolę zasadności dokonanego zwrotu kosztów podroży członkowi Zarządu Świętokrzyskiego Oddziału za lata 2007-2013 mając na uwadze uregulowania wewnątrzkorporacyjne oraz konieczność podniesienia zarzutu przedawnienia

- Przeprowadzić kontrolę w zakresie wykonanych czynności związanych z weryfikacją sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz niezrealizowania wniosku KKR KIDP o wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia należnego firmie Wessly Sp. z o.o