Lekarz.2018.5.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 12
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
w sprawie zniesienia zakazu kontraktowania z osobą udzielającą świadczeń u innego świadczeniodawcy związanego umową z NFZ - art. 132 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do podjęcia działań zmierzających do nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, polegającej na uchyleniu art. 132 ust. 3 ww. ustawy, zgodnie z którym nie można zawrzeć umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z lekarzem, pielęgniarką, położną, inną osobą wykonującą zawód medyczny lub psychologiem, jeżeli udzielają oni świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem, oraz uchyleniu odwołującego się niego art. 133 zdanie drugie ww. ustawy a także o zmianę art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Coraz bardziej widoczny i dolegliwy problem niedoboru lekarzy w polskim systemie opieki zdrowotnej, powoduje, iż dalsze istnienie w obrocie prawnym przepisu art. 132 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, może zagrozić bezpieczeństwu zdrowotnemu społeczeństwa. Stosowanie ww. przepisu w praktyce uniemożliwia pozyskanie lekarza do pracy - niekolidującej z wykonywanym przez niego kontraktem, co nie leży w interesie społecznym.