KAAUM.2017.6.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 38/2017
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH
z dnia 08 czerwca 2017 r.
w sprawie: znaku graficznego Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim

Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Działania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, w oparciu o Rozdział I ust. 2 Statutu Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

uchwala, co następuje:

§  1. 
1.  Zatwierdza znak graficzny (logo) Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim.
2.  Konstrukcję, kolorystykę oraz zasady wykorzystania znaku graficznego, o którym mowa w ust. 1, określa Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3.  Znak graficzny UKJKKL podlega rejestracji jako znak towarowy zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 30.06.2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2017 r" poz. 776).
§  2.  Wykonanie Uchwały powierza Przewodniczącemu UKJKKL.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1