Zmieniana uchwały w sprawie składu komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej.

Akty korporacyjne

Lekarz.2022.10.21

Akt nieoceniany
Wersja od: 21 października 2022 r.

UCHWAŁA Nr 44/22/IX
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 21 października 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie składu komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1342) i § 6 ust. 1 Regulaminu Naczelnej Rady Lekarskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 14 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu Naczelnej Rady Lekarskiej (t.j. stanowiący załącznik do Obwieszczenia Nr 1/22/IX Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 18 maja 2022 r.), oraz § 4 ust. 2 Zasad i trybu powoływania komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej oraz regulaminu ich działania, stanowiących załącznik do uchwały Nr 18/16/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zasad i trybu powoływania komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej oraz regulaminu ich działania uchwala się, co następuje:
§  1. 
W § 1 uchwały Nr 33/22/IX Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 2 września 2022 r. w sprawie składu komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej dodaje się pkt 12-13 w brzmieniu:

"12) Komisja ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Członkowie: Jacek Bujko, Teresa Dobrzańska, Paweł Doczekalski, Tamara Klimiuk, Elżbieta Marcinkowska, Wioletta Szafrańska-Kocuń, Joanna Szeląg, Dariusz Rusak, Tomasz Zieliński;

13) Komisja ds. szpitalnictwa

Członkowie: Natalia Butt-Husaim, Tomasz Imiela, Sławomir Józefowicz, Jakub Kosikowski, Tomasz Kozioł, Ryszard Mońdziel, Dorota Radziszewska, Mateusz Szulca, Mateusz Wartęga;

14) Zespół ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii

Członkowie: Marlena Broncel, Łukasz Bułdak, Grzegorz Grześk."

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.