Zmiany dotyczące egzaminu maturalnego.

Akty korporacyjne

KRASP.2006.9.28

Akt nieoceniany
Wersja od: 28 września 2006 r.

STANOWISKO PREZYDIUM KRASP
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH
z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie zmian dotyczących egzaminu maturalnego

Dokument nr 32/IV

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) - żywotnie zainteresowana integralnością, spójnością i ciągłością sytemu edukacji narodowej - na zaproszenie kolejnych ministrów, wspólnie z Centralną Komisją Egzaminacyjną (CKE), uczestniczyła od początku w pracach nad nową maturą, mających na celu stworzenie właściwych warunków do wykorzystania wyników matury przy rekrutacji na studia. W naszym przekonaniu warunki takie zostały wypracowane i wdrożone w 2004 r.

Prezydium KRASP z najwyższym zaniepokojeniem przyjmuje podjęte w ostatnich miesiącach decyzje Ministra Edukacji Narodowej, obniżające rangę egzaminu maturalnego, w pełni popierając tym samym stanowisko Przewodniczącego KRASP w tej sprawie. Prezydium stwierdza, że w działaniach swych Minister Edukacji Narodowej nie respektuje stanowiska rektorów skupionych w KRASP, dotyczącego jakości egzaminu maturalnego, który to egzamin jest dziś podstawą rekrutacji na studia.

Rektorzy oczekują od Ministra Edukacji Narodowej zachowania zgodności jego działań z ustaleniami zaakceptowanymi wcześniej przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i przyjętymi przez środowisko akademickie.

Rektorzy domagają się od Ministra Edukacji Narodowej przywrócenia zasady partnerstwa z KRASP w pracach nad nową maturą, wyrażającego się przede wszystkim w:

- konsultowaniu przygotowywanych rozporządzeń ministerialnych już we wczesnej fazie prac CKE,

- nie wnoszeniu zmian w regułach nowej matury, które zaburzają obiektywny charakter kryteriów rekrutacyjnych na uczelnie.