Akty korporacyjne

Podat.2020.3.31

| Akt nieoceniany
Wersja od: 31 marca 2020 r.

UCHWAŁA Nr 108/2020
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie zmiany zasad aktualizowania danych przez doradców podatkowych

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tj. Dz. U. 2020 poz. 130) oraz § 2 ust. 2 lit d) uchwały nr 37/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie informatyzacji Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia, że od dnia 1 kwietnia 2020 roku, aktualizację danych, o których mowa w art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, doradcy podatkowi zobowiązani są dokonywać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Krajowej Izby Doradców Podatkowych poprzez wprowadzanie aktualnych danych w panelu mDoradca bez konieczności dodatkowego przesyłania wydrukowanego i podpisanego własnoręcznie formularza zmiany danych w formie papierowej.
§  2.  Zmiany danych, o których mowa w § 1 dokonywane jedynie w formie papierowej, z pominięciem systemu teleinformatycznego Krajowej Izby Doradców Podatkowych, będą uwzględniane do 31 grudnia 2020 r., zaś po tym terminie jedynie w szczególnych przypadkach.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.