Zmiana zarządzenia w sprawie przygotowania planu działań w zakresie gospodarowania nieruchomościami Polskiej Akademii Nauk.

Akty korporacyjne

PAN.2016.4.8

Akt nieoceniany
Wersja od: 8 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2016
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 8 kwietnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania planu działań w zakresie gospodarowania nieruchomościami Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015 r. poz. 1082, 1268 i 1767 oraz z 2016 r. poz. 64) postanawia się, co następuje:
W zarządzeniu Nr 6/2016 z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie przygotowania planu działań w zakresie gospodarowania nieruchomościami Polskiej Akademii Nauk wprowadza się następujące zmiany:
1.
Pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do zadań Zespołu należy przygotowanie w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 r. projektu Programu gospodarowania nieruchomościami Polskiej Akademii Nauk na lata 2016-2018, określającego działania odnoszące się do nieruchomości stanowiących własność oraz będących w użytkowaniu wieczystym Akademii.".

2.
Pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Zespół przedłoży projekt Programu gospodarowania nieruchomościami Polskiej Akademii Nauk na lata 2016-2018 do zaopiniowania Kanclerzowi PAN w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 r.".

3.
Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian.
4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

1. Prezes PAN

2. Wiceprezesi PAN

3. Kanclerz PAN

4. Członkowie Zespołu wskazani w niniejszym Zarządzeniu