PAN.2018.8.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 95/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu negocjacyjnego do przeprowadzenia rokowań w sprawie nabycia udziałów Wrocławskiej Drukarni Naukowej PAN im. Stanisława Kulczyńskiego sp. z o.o.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475), postanawiam, co następuje:
§  1.  W Zarządzeniu nr 92/2018 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu negocjacyjnego do przeprowadzenia rokowań w sprawie nabycia udziałów Wrocławskiej Drukarni Naukowej PAN im. Stanisława Kulczyńskiego sp. z o.o., § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"Powołuję zespół negocjacyjny w następującym składzie:

1) Pan prof. Andrzej Grzywacz - Przewodniczący Zespołu,

2) Pan Kazimierz Grzyb - członek Zespołu,

3) Pan Jerzy Baranowski - członek Zespołu,

4) Pani Agnieszka Abramów - członek Zespołu,

5) Pan Maciej Konopacki - protokolant."

§  2.  Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.