PAN.2018.3.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26/2018
KANCLERZA PAN
z dnia 13 marca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym finansowanych ze środków pozabudżetowych w ramach projektu planu finansowego na rok 2018

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201) postanawiam, co następuje:
1. Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2018 Kanclerza PAN z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym finansowanych ze środków pozabudżetowych w ramach projektu planu finansowego na rok 2018 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

Komórki organizacyjne Kancelarii PAN

ZAŁĄCZNIK

PLAN FINANSOWY DZIAŁALNOŚCI POZABUDŻETOWEJ AKADEMII - REALIZOWANY CENTRALNIE (w zł)