Akt korporacyjny

PAN.2018.10.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 111/2018
KANCLERZA PAN
z dnia 17 października 2018 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia planu zadań operacyjnych i dysponentów środków na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2018

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 i 1669) ustalam, co następuje:
1. Załączniki nr 1, 2 i 3 do Zarządzenia Nr 87/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia planu zadań operacyjnych i dysponentów środków na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2018 zmienionego Zarządzeniem Nr 107/2018 z dnia 26 września 2018 r. otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

Komórki organizacyjne Kancelarii PAN

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73010 - (w zł)

Pozycja (nr w systemie ERP)WyszczególnienieZobowiązania 01-01-2018 r.Wydatki rozliczane w ciężar dotacji do uwzględnienia w planie na 2018 rok w ujęciu KASOWYMPlan kosztów na 2018 r.złego:Planowane

zobowiązania

na

31-12-2018 r.

DYSPONENT
Wynagrodzenia osobowa + ZFNWynagrodzenia

bezosobowe

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)Zakup towarów i usługPozostałe koszty
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANÓW AKADEMII I KORPORACJI UCZONYCH, z tego:41 038,3913 054 63113 042 2842 015 684495 650284 5001 365 5528 880 89828 691
01Koszty związane z zatrudnieniem Kierownictwa PAN (Prezes, Wiceprezesi, Kanclerz, Przewodniczący rad kuratorów ich zastępcy. Prezesi oddziałów)31 480,172 374 9242 371 0542 015 684274 4005 00075 97027 590
01101wynagrodzenia5 266,201 997 7211 992 4551 992 455Kanclerz PAN
01102101103,

01105

składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy + ZFN26 193,97296 233297 62923 229274 40027 590
02Uposażenia członków PAN7 537 0537 537 0537 537 053Kanclerz PAN
03Organizacja Zgromadzeń Ogólnych PAN2 251,50106 000103 7481 50020064 30037 748Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
04Organizacja posiedzeń Prezydium PAN54 00054 00032 00022 000Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
05Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii480,00633 286632 806418 288216 520
05101 do 10zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN480,00322 654322 174105 654216 520Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
05-11zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa9 0009 0009 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
05-13koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)301 632301 632301 632Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06Działalność wydziałów PAN1 146,00844 084842 93850 000384 084408 854
06-01 do 03zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN1 146,00558 000556 85450 00098 000408 854Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
06-06zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa14 00014 00014 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
06108koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)272 084272 084272 084Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07Działalność komitatów naukowych, problemowych i narodowych4 529,451 096 5551 092 026330 1507 500222 905531 471
07101 do 04zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN4 529,451 060 0001 055 471330 1507 500186 350531 471Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
07-07koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)36 55536 55536 555Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
08Działalność oddziałów PAN1 171,27263 729263 65943 0001 400210 6778 5821 101
08101 do 05zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN178 000178 00043 0001 400125 6008 000Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
08-08zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa9 0009 0009 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
08-10koszty utrzymania siedzib oddziałów PAN1 171,2776 72976 65976 0775821 101Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
09Działalność Komisji do Spraw Etyki w Nauce95 00095 00069 0001 0002 00023 000Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
10Działalność Komisji Rewizyjnej3 0003 0003002 700Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
11101Działalność Akademii Młodych Uczonych - zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN47 00047 0002 00028 00017 000Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
WYODRĘBNIONE ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI UPOWSZECHNIAJĄCEJ NAUKĘ, z tego:3 930 0003 930 000697 20037 000742 8002 453 000
05-12Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii - działalność upowszechniająca naukę76 80076 8005 00060 00011 800Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
06-07Działalność wydziałów PAN - działalność upowszechniająca naukę92 00092 00037 2002 00022 80030 000
07-06Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych - działalność upowszechniająca naukę2 806 1602 806 160442 16020 000404 0001 940 000
08-09Działalność oddziałów PAN - działalność upowszechniająca naukę853 040853 040209 84015 000190 000438 200
11102Działalność Akademii Młodych Uczonych - działalność upowszechniająca naukę102 000102 0003 00066 00033 000
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA W ROZDZIALE 7301041 038,3916 984 63116 972 2842 015 6841 192 850321 5002 108 35211 333 89828 691
Warszawa, 17 października 2018 roku

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73095 - (w zł)

Pozycja (nr w systemie ERP)WyszczególnienieZobowiązania

na

01-01-2018 r.

Wydatki rozliczane w ciężar dotacji do uwzględnienia w planie na 2018 rok w ujęciu KASOWYMPlan kosztów na 2018 r.z tego:Wydatki

majątkowe

Planowane

zobowiązania

na

31-12-2018 r.

DYSPONENT
Wynagrodzenia osobowe + ZFNWynagrodzenia

bezosobowe

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)Zakup towarów i usługPozostałe koszty
DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PAN988 710,4420 098 00020 185 72111 995 70666 500079 9095 328 432715 1741 076 470
01Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN878 792,6014 418 00014 565 74811 995 7062 071 40962 877435 7561 026 540
01-01wynagrodzenia11 137 03611 137 03611 137 036Kanclerz PAN
01-02,01-03,

01-08

składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy + ZFN876 572,602 780 1112 930 079858 6702 071 4091 026 540
02Podnoszenie kwalifikacji195 500195 500180 50015 000
02-01szkolenia i warsztaty135 000135 000120 00015 000Kanclerz PAN
02-02zakup literatury fachowej i prasy codziennej60 50060 50060 500Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
03Koszty bieżące dotyczące siedziby Akademii (PKIN) oraz jej oddziałów8 713,252 434 5002 433 80129 0003 0002 397 3834 4188 014Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
04Zabezpieczenie łączności6 120,15208 800208 800208 8006121
04-01 do 03zadania realizowane przez Zespół Teleinformatyki1 282,11103 800103 800103 8001 283Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
04-04opłaty pocztowe4 838,04105 000105 000105 0004 838Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
05Zakup materiałów, wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych I Innych drobnych usług191 000191 000183 0008 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymanie I eksploatacja taboru samochodowego)1 095,26178 000178 000160 00018 0001 095Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07Nadzór nad mieniem Akademii I jej Jednostkami organizacyjnymi116 000116 000116 000
07-01 do 02podróże krajowe monitorowane przez Gabinet Prezesa76 00076 00076 000Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
07-03podróże służbowe zagraniczne40 00040 00040 000Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
09Informatyzacja Akademii w związku z konsolidacją1 107 2001 107 2001 095 20012 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
10Zlecanie osobom trzecim (w tym firmom prawniczym) wykonania usług oraz wsparcie eksperckie34 661,18778 000778 00018 0002 000733 00025 00034 700Kanclerz PAN
11Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z Inicjatywy Kanclerza Akademii59 328,00348 000288 67216 5003 500258 67210 000Kanclerz PAN
15BIURO d.s. DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ123 000123 0003 00049 00071 000Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
12ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI UPOWSZECHNIAJĄCEJ NAUKĘ7 416,901 180 0001 172 583235 00010 000912 58315 000Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
13FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ8 306,163134 0003 125 69450 0003 075 694Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
14DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE250 000250 000Kanclerz PAN
14-01§ 622 zakupy inwestycyjne

Zakup infrastruktury informatycznej i oprogramowania

250 000250 000
RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095

(bez instytutów międzynarodowych)

1 004 433,5024 662 00024 483 99811 995 706301 5002 089 9096 291 0153 805 868250 0001 076 470
Warszawa, 17 października 2018 roku

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PLAN FINANSOWY DZIAŁALNOŚCI POZABUDŻETOWEJ AKADEMII - REALIZOWANY CENTRALNIE (w zł)

Pozycja (nr w systemie ERP)WyszczególnienieStan na 01101.2018 rokuPlanowane

przychody

z tego:Planowane

koszty

z tego:Środki na wydatki majątkoweWydatki nie stanowiące kosztów

przekwalifikowanie pomocy zwrotnej na bezzwrotną oraz inne przemieszczenia *)

Planowany stan na 31.12.2018 rokuśrodki na sfinansowanie lub prefinansowanieDYSPONENT
Środki pieniężneNależnościZobowiązaniaprzychody z prowadzonej działalnościpozostałe

przychody

wynagrodzeniapochodnepodatki i opłatyzakup towarów i usługpozostałe

koszty

Środki pieniężneNależnościZobowiązania
01Projekty badawcze I Inne przedsięwzięcia **)0,000000
02Dzierżawa I wynajem na potrzeby Akademii0,003 805,20280 187280 187479 401479 401-199 0093 600199 009
02101Siedziba Stacji w Brukseli268,44160 187160 187346 401346 401-185 946185 946Kanclerz Akademii
02-02Dobra, Furmańska, Karowa (dzierżawa)3 536,76120 000120 000133 000133 000-13 0633 60013 063
03Bieżące gospodarowanie nieruchomościami1 011 080,59374 683,6194 289,99286 0822 257 08229 0004 320 083151 86031 660338 6632 891 200906 7000-1 079 058421 53185 0001 838 719
03101Garaż w Warszawie235 032,421 834,142 646,42216 000216 000213 00060 00011 000142 000237 220Naczelnik Dziełu kierujący Zespołem Gospodarczym
03-14Wrocław - Podwale588 546,062 012,3417117,48527 000527 000600 0005 0001 00022 000493 00079 000522 44122 000Naczelnik Działu Obsługi Oddziału PAN we Wrocławiu
03102 do 03-13

03-15 do

03-23

Zadania realizowane przez BOM187 502,11370 837,1374 526,091 543 0821 514 08229 0003 507 08386 86019 660316 6632 256 200827 70000-1 838 719421 53163 0001 838 719Dyrektor Biura Organizacyjno-Majątkowego
04Sprzedaż nieruchomości, remonty (koszty bieżące) I Inwestycje (wydatki majątkowe)21 118 842,98874 392,01109 881,3016 250 00016 250 0007 348 5302 534 1004 814 430595 3605 051 95616 037 308100 000-2 271 073Kanclerz Akademii
05Pozostałe zadania koordynowane na szczeblu centralnym2 898 492,234 940 281,342 250 579,151 599 094540 7001 058 3949 549 900333 00020 000554 0008 642 9000732 3995 458 000915200419 291
05103,

05-04,

05-09,

05-12

Działalność korporacji86 875,92189 000140 70048 300189 00093 00039 00057 00086 876Dyrektor Gabinetu Prezesa
05106Rozliczenia z tytułu działalności upowszechniającej naukę610 793,1833 103,794 364,29400 000400 000535 000240 00020 000230 00045 000504 533Dyrektor Biura Upowszechniania I Promocji Nauki
05102,

05105,

05-07,

05-10,

05-11

Pozostałe rozliczenia2 200 823,134 907 177,552 246 214,861 010 0941 010 094825 900285 0008 540 9000140 9915 458 000915 200419 291Kanclerz Akademii
06Dotacje celowe otrzymane przez PAN nie objęte częścią 6700Dyrektor Biura Organizacyjno-Majątkowego
07Biuro d.s. Doskonałości Naukowej46,9500047Dyrektor Biura ds. Doskonałości Naukowej
99-01Środki na finansowanie potrzeb zagranicznych stacji naukowych480 287,400002 000123 400358 887-185 946Kanclerz Akademii
99-02Środki na finansowaniezwrotnej pomocy lub prefinansowanie Innych wydatków, z wyłączeniem zwrotnej pomocy finansowej dla Instytutów naukowych Akademii844 338,47494 000,001 7061 7061 144 597855 403Kanclerz Akademii
RAZEM26 352 888,62687 162,162 454 750,4420 419 0693 077 96917 341 10021 697 914484 86051 660338 663458 70114 364 030595 3605 175 35616 995 1727 838 534000 2000
*) saldo wynikające z rozliczenia pomocy zwrotnej w latach 2015-2018 zaakceptowane przez Kanclerza w dniu 18.10.2018 r., co pociąga za sobą konieczność przekazania na wyodrębniony rachunek związany z pomocą zwrotną (zadanie 99102) sumy 1.195.592,48 zł

**) ostateczne rozliczenie projektu SEA-UE-NET 2 uwzględniono w zadaniu 5 w pozycji "Pozostałe rozliczenia"

Warszawa, 17 października 2018 roku