Akt korporacyjny

PAN.2017.12.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 148/2017
KANCLERZA PAN
z dnia 29 grudnia 2017 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia planu zadań operacyjnych i dysponentów środków na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201) ustalam, co następuje:
1. Załączniki nr 1, 2 i 3 do Zarządzenia Nr 101/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia planu zadań operacyjnych i dysponentów środków na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2017 zmienionego Zarządzeniem Nr 118/2017 z dnia 12 października 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 141/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

Komórki organizacyjne Kancelarii PAN

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73010 - (w zł)

Pozycja

(nr w systemie ERP)

WyszczególnienieZobowiązania

na

01-01-2017 r.

Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie na 2017 rok w ujęciu KASOWYMPlan kosztów na 2017 r.z tego:Planowane zobowiązania

na

31-12-2017 r.

DYSPONENT
Wynagrodzenia osobowe + ZFNWynagrodzenia bezosobowePochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)Zakup towarów i usługPozostałe koszty
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANÓW AKADEMII I KORPORACJI UCZONYCH, z tego:31 507,6613 330 27413 326 9542 016 400378 050251 1111 296 0879 385 30628 188
01Koszty związane z zatrudnieniem Kierownictwa PAN (Prezes, Wiceprezesi, Kanclerz, Przewodniczący rad kuratorów ich zastępcy, Prezesi oddziałów)26 094,842 324 0502 325 1442 016 400243 01165 73327 188
01-01wynagrodzenia1 993 2811 993 2811 993 281Kanclerz PAN
01-02, 01-03, 01405składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy + ZFN26 094,84265 036266 13023 119243 01127 188
02Członkowie PAN7 937 5457 937 5453 5807 933 965Kanclerz PAN
03Organizacja Zgromadzeń Ogólnych PAN15,0085 60085 58550052 10032 985Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
04Organizacja posiedzeń Prezydium PAN58 00058 00031 50026 500Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
05Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii620 165620 165407 865212 300
05101 do 10zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN315 500315 500103 200212 300Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
05-11zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa9 8509 8509 850Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
05-13koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)294 815294 815294 815Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06Działalność wydziałów PAN1 517,70896 185894 66723 000374 685496 982
06-01 do 03zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN1 517,70605 500603 98223 00084 000496 982Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
06-06zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa24 75024 75024 750Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
06-08koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)265 935265 935265 935Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
2 587,601 053 2291 050 641270 0505 700195 479579 412
07-01 do 04zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN2 587,601 017 5001 014 912270 0505 700159 750579 412Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
07-07koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)35 72935 72935 729Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
08Działalność oddziałów PAN1 292,52253 000252 70734 5001 400208 2208 5871 000
08-01 do 05zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN159 000159 00034 5001 400115 1008 000Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
08-08zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa11 00011 00011 000Naczelnik Działu kierujący ZespołemT elei nformatyki
08-10koszty utrzymania siedzib oddziałów PAN1 292,5283 00082 70782 1205871 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
09Działalność Komisji do Spraw Etyki w Nauce65 00065 00050 0001 0001 50012 500Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
10Działalność Komisji Rewizyjnej1 5001 5001581 342Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
11101Działalność Akademii Młodych Uczonych - zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN36 00036 00021 00015 000
WYODRĘBNIONE ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI UPOWSZECHNIAJĄCEJ NAUKĘ, z tego:1 270,533 808 8393 807 568721 05823 683512 6162 550 211
05-12Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii - działalność upowszechnaiająca naukę11 000,0011 00011 000
06-07Działalność wydziałów PAN - działalność upowszechniająca naukę142 100142 10050 4901 0831981670 711
07-06Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych - działalność upowszechniająca naukę770,532 880 6492 879 878579 67819 200294 0001 987 000Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
08109Działalność oddziałów PAN - działalność upowszechniająca naukę500,00734 790734 29090 8903 400178 000462 000
11402Działalność Akademii Młodych Uczonych - działalność upowszechniająca naukę40 30040 30020 80019 500
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA W ROZDZIALE 7301032 778,1917 139 11317 134 5222 016 4001 099 108274 7941 808 70311 935 51728 188

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73095 - (w zł)

Pozycja

(nr w systemie ERP)

WyszczególnienieZobowiązania

na

0140142017 r.

Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie na 2017 r. w ujęciu KASOWYMPlan kosztów na 2017 r.z tego:Wydatki majątkowePlanowane zobowiązania

na

31412-2017 r.

DYSPONENT
Wynagrodzenia osobowe + ZFNWynagrodzenia bezosobowePochodne od wynagrodzeń (ZUSiFP)Zakup towarów i usługPozostałe koszty
DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PAN877 537,6819 672 70019 846 01412 083 40058 3002 158 4114 926 698619 2051 076 275
01Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN808 016,6414 423 30914 655 07412 083 4002 150 41117 000404 2631 065 205
01401wynagrodzenia0,0411 192 38811 192 38811 192 388
01402, 01403, 01408składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy + ZFN808 016,602 809 6583 041 423891 0122 150 4111 065 205
02Podnoszenie kwa!ifkacji218 413218 413193 08825 325
02-01szkolenia i warsztaty150 000150 000124 67525 325Kanclerz PAN
02-02zakup literatury fachowej i prasy codziennej68 41368 41368 413Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
03Koszty bieżące dotyczące siedziby Akademii (PKiN) oraz jej oddziałów9116,052 440 4002 439 28429 0003 0002 402 8714 4138 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
04Zabezpieczenie łączności2 070,00205 886205 886205 8862 070
04-01

do 03

zadania realizowane przez Zespół Teleinformatyki2 070,00112 520112 520112 5202 070Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
04-04opłaty pocztowe93 36693 36693 366Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
05Zakup materiałów, wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych i innych drobnych usług270 478270 478262 4788 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymanie i eksploatacja taboru samochodowego)548,99163 343163 794149 690141041 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07Nadzór nad mieniem Akademii i jej jednostkami organizacyjnymi104 500104 500104 500
07-01

do 02

podróże krajowe monitorowane przez Gabinet Prezesa47 50047 50047 500Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
07-03podróże służbowe zagraniczne57 00057 00057 000Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
09Informatyzacja Akademii w związku z konsolidacją893 480893 480882 88010 600Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
10Zlecanie osobom trzecim (w tym firmom prawniczym) wykonania usług oraz wsparcie eksperckie583 300583 30029 3005 000549 000Kanclerz PAN
11Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z inicjatywy Kanclerza Akademii57 786,00251 591193 805193 805Kanclerz PAN
15BIURO d.s. DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ118 000118 00070 00048 000Dyrektor Biura ds. Doskonałości Naukowej
12ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI UPOWSZECHNIAJĄCEJ NAUKĘ1 230 0001 230 000145 0008 0001 072 5004 500Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
13FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ3 923,493 103 0003 099 07741 1063 057 971Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
14DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE400 000400 000Kanclerz PAN
14-01§ 622 zakupy inwestycyjne

Zakup infrastruktury informatycznej i oprogramowania

400 000400 000
RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095

(bez instytutów międzynarodowych)

881 461,1724 405 70024175 09112 083 400203 3002 166 4116 040 3043 681 676400 0001 076 275

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PLAN FINANSOWYDZIAŁALNOŚCI POZABUDŻETOWEJ AKADEMII - REALIZOWANY CENTRALNIE (w zł)

Pozycja

(nr w systemie ERP)

Zadania operacyjneStan na 01.01.2017 rokuPlanowane przychodyz tegoPlanowane kosztyz tegoŚrodki na wydatki majątkoweWydatki nie stanowiące kosztówPlanowany stan na 31.12.2017 rokuśrodki naDYSPONENT
Środki pieniężneNależnościZobowiązaniaprzychody z prowadzonej działalnościpozostałe przychodywynagrodzeniapochodnepodatki i opłatyzakup towarów i usługpozostałe kosztyŚrodki pieniężneNależnościZobowiązaniasfinansowanie lub prefinansowanie
01Projekty badawcze i inne przedsięwzięcia20 017,2314 00014 0006 0170
01-08SEA-UE-NET 220 017,2314 00014 0006 0170Kierownicy projektów badawczych
02Dzierżawa i wynajem na potrzeby Akademii0,001 690,42295 475295 475319 957319 957-22 79222 792
02-01Siedziba Stacji w Brukseli1 690,42185 818185 818191 286191 286-3 7783 778
02-02Dobra, Furmańska, Karowa (dzierżawa)109 657109 657128 671128 671-19 01419 014
03Bieżące gospodarowanie nieruchomościami869 008,11447 075,6375 797,741 602 9091 592 90910 0002 544 407109 68116 020198 0372 113 56910710017 000-60 52228 65873 210817 080
03-01Garaż w Warszawie218 024,341 747,8867,65215 000215 000203 00057 00010 000136 000231 705Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
03-14Wrocław - Podwale596 745,7718 359,9622 252,66565 000565 000646 0006 02166022 000548 31969 00017 000524 85330 000Naczelnik Działu Obsługi Oddziału PAN we Wrocławiu
03-02 do 03-13 03-15 do 03-20Zadania realizowane przez BOM54 238,00426 967,7953 477,43822 909812 90910 0001 695 40746 6605 360176 0371 429 2503810000-817 08028 65843 210817 080Dyrektor Biura Organizacyjno- Majątkowego
04Sprzedaż nieruchomości, remonty (koszty bieżące) i inwestycje (wydatki majątkowe)5 025 423,6518 540,206 000 0006 000 000115 000115 0004 680 4422 200 0004 048 522-836 094Kanclerz Akademii
05Pozostałe zadania koordynowane na szczeblu centralnym2 014 828,015 874 610,301 752 188,274 961 250358 0004 603 2509 304 400305 71058 846305 4448 634 4001 296 1654 548 900632 7280
05-03,

05-04,

05-09,

05-12

Działalność korporacji86 768,41674,600,00252 900156 00096 900252 90093 19011062 70096 90087 443Dyrektor Gabinetu Prezesa
05-06Rozliczenia z tytułu działalności upowszechniającej naukę671 874,9155 212,31443 000202 000241 000454 000212 52058 736182 7440716 087Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
05-02,

05-05,

05-07,

Pozostałe rozliczenia1 256 184,695 818 723,391 752 188,274 265 3504 265 3508 597 50060 0008 537 500492 6354 548 900632 728Kanclerz Akademii
05-10,

05-11

06Dotacje celowe otrzymane przez PAN nie objęte częścią 6700Dyrektor Biura Organizacyjno- Majątkowego
07Biuro d.s. Doskonałości Naukowej9 008,31009 0089 0080Dyrektor Biura ds. Doskonałości Naukowej
99-01Środki na finansowanie potrzeb zagranicznych stacji naukowych486 994,2022 653,967 753,002 0002 00015153473 70024 900-3 778Kanclerz Akademii
99-02Środki na finansowanie zwrotnej pomocy lub prefinansowanie innych wydatków, z wyłączeniem zwrotnej pomocy finansowej dla instytutów naukowych Akademii1 103 841,50218 000,004 0004 000831 842494 000Kanclerz Akademii
RAZEM9 529 121,016 582 570,511 835 739,0112 865 6342 246 38410 619 25012 306 772415 39174 866198 0372 862 9788 755 5004 697 4422 221 1706 566 9155 096 458705 9380,00