Akt korporacyjny

PAN.2017.12.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 141/2017
KANCLERZA PAN
z dnia 11 grudnia 2017 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia planu zadań operacyjnych i dysponentów środków na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869) ustalam, co następuje:
1. Załączniki nr 1, 2 i 3 do Zarządzenia Nr 101/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia planu zadań operacyjnych i dysponentów środków na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2017 zmienionego Zarządzeniem Nr 118/2017 z dnia 12 października 2017 r. otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

Komórki organizacyjne Kancelarii PAN

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73010 - (w zł)

Pozycja

(nr w systemie ERP)

WyszczególnienieZobowiązania

na

01-0142017 r.

Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie na 2017 rok w ujęciu KASOWYMPlan kosztów na 2017 r.z tego:Planowane zobowiązania

na

31 -12-2017 r.

DYSPONENT
Wynagrodzenia osobowe + ZFNWynagrodzenia bezosobowePochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)Zakup towarów i usługPozostałe koszty
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANÓW AKADEMII I KORPORACJI UCZONYCH, z tego:31 507,6613 330 27413 326 9542 011 044402 150252 9111 335 1879 325 66228 188
01Koszty związane z zatrudnieniem Kierownictwa PAN (Prezes, Wiceprezesi, Kanclerz, Przewodniczący rad kuratorów ich zastępcy. Prezesi oddziałów)26 094,842 321 7792 322 8732 011 044243 01168 81827 188
01401wynagrodzenia1 987 9251 987 9251 987 925
01-02,

01-03,

01-05

składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy + ZFN26 094,84265 036266 13023 119243 01127 188Kanclerz PAN
02Członkowie PAN7 939 8167 939 8163 5807 936 236Kanclerz PAN
03Organizacja Zgromadzeń Ogólnych PAN15,0085 60085 58550052 10032 985Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
04Organizacja posiedzeń Prezydium PAN58 00058 00031 50026 500Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
05Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii628 665628 665416 365212 300
05-01

do 10

zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN324 000324 000111 700212 300Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
05-11zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa9 8509 8509 850Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
05-13koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)294 815294 815294 815Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06Działalność wydziałów PAN1 517,70896 185894 66726 000378 685489 982
05-01

do 03

zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN1 517,70605 500603 98226 00088 000489 982Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
06-06zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa24 75024 75024 750Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
06-08koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)265 935265 935265 935Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych2 587,601 044 7291 042 141291 1507 500222 079521 412
07-01

do 04

zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN2 587,601 009 0001 006 412291 1507 500186 350521 412Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
07-07koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)35 72935 72935 729Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
08Działalność oddziałów PAN1 292,52253 000252 70734 5001 400208 2208 5871 000
08-01

do 05

zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN159 000159 00034 5001 400115 1008 000Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
08-08zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa11 00011 00011 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
08-10koszty utrzymania siedzib oddziałów PAN1 292,5283 00082 70782 1205871 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
09Działalność Komisji do Spraw Etyki w Nauce65 00065 00050 0001 0001 50012 500Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
10Działalność Komisji Rewizyjnej1 5001 5001581 342Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
11-01Działalność Akademii Młodych Uczonych - zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN36 00036 00021 00015 000
WYODRĘBNIONE ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI UPOWSZECHNIAJĄCEJ NAUKĘ, z tego:1 270,533 808 8393 807 568793 70042 000406 0002 565 868
05-12Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii - działalność upowszechnaiająca naukę11 000,0011 0001 7009 300Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
06-07Działalność wydziałów PAN - działalność upowszechniająca naukę142 100142 10049 0006 00019 00068 100
07-06Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych - działalność upowszechniająca naukę770,532 880 6492 879 878570 00016 000189 0002 104 878
08-09Działalność oddziałów PAN - działalność upowszechniająca naukę500,00734 790734 290169 00020 000180 000365 290
11-02Działalność Akademii Młodych Uczonych - działalność upowszechniająca naukę40 30040 3004 00018 00018 300
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA W ROZDZIALE 7301032 778,1917 139 11317 134 5222 011 0441 195 850294 9111 741 18711 891 53028 188
Warszawa, 11 grudnia 2017 roku

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73095 - (w zł)

Pozycja (nr w systemie ERP)WyszczególnienieZobowiązania

na

01-01-2017 r.

Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie na 2017 r.

w ujęciu KASOWYM

Plan kosztów na 2017 r.z tego:Wydatki majątkowePlanowane zobowiązania

na

31-12-2017 r.

DYSPONENT
Wynagrodzenia osobowe + ZFNWynagrodzenia bezosobowePochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)Zakup towarów i usługPozostałe koszty
DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PAN877 537,6819 672 70019 846 01411 971 50263 3002159 4114 974107677 6941 076 275
01Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN808 016,6414 356 90014 588 66511 971 5022 150 41125 000441 7521 065 205
01-01wynagrodzenia0,0411 080 49011 080 49011 080 490Kanclerz PAN
01-02, 01-03, 01-08składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy + ZFN808 016,602 809 6583 041 423891 0122 150 4111 065 205
02Podnoszenie kwalifkacji229 000229 000203 67525 325
02-01szkolenia i warsztaty160 000160 000134 67525 325Kanclerz PAN
02-02zakup literatury fachowej i prasy codziennej69 00069 00069 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
03Koszty bieżące dotyczące siedziby Akademii (PKiN) oraz jej oddziałów9116,052 448 9002 447 78429 0003 0002 411 3714 4138 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
04Zabezpieczenie łączności2 070,00205 520205 520205 5202 070
04-01 do 03zadania realizowane przez Zespół Teleinformatyki2 070,00112 520112 520112 5202 070Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
04-04opłaty pocztowe93 00093 00093 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
05Zakup materiałów, wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych i innych drobnych usług260 200260 200252 2008 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymanie i eksploatacja taboru samochodowego)548,99164 900165 351151 24714 1041 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07Nadzór nad mieniem Akademii i jej jednostkami organizacyjnymi104 500104 500104 500
07-01 do 02podróże krajowe monitorowane przez Gabinet Prezesa47 50047 50047 500Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
07-03podróże służbowe zagraniczne57 00057 00057 000Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
09Informatyzacja Akademii w związku z konsolidacją893 480893 480882 88010 600Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
10Zlecanie osobom trzecim (w tym firmom prawniczym) wykonania usług oraz wsparcie eksperckie583 300583 30029 3005 000549 000Kanclerz PAN
11Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z inicjatywy Kanclerza Akademii57 786,00308 000250 214250 214Kanclerz PAN
15BIURO d.s. DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ118 000118 0005 0001 00043 00069 000Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
12ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI UPOWSZECHNIAJĄCEJ NAUKĘ1 230 0001 230 000265 4009 600940 50014 500Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
13FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ3 923,493103 0003 099 07750 0003 049 077Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
14DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE400 000400 000Kanclerz PAN
14-01§ 622 zakupy inwestycyjne

Zakup infrastruktury informatycznej i oprogramowania

400 000400 000
RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095

(bez instytutów międzynarodowych)

881 461,1724 405 70024175 09111 971 502328 7002169 0115 964 6073 741 271400 0001 076 275I
Warszawa, 11 grudnia 2017 roku

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PLAN FINANSOWYDZIAŁALNOŚCI POZABUDŻETOWEJ AKADEMII - REALIZOWANY CENTRALNIE (w zł)

Pozycja

(nr w systemie ERP)

Zadania operacyjneStan na 01.01.2017 rokuPlanowane przychodyzłegoPlanowane kosztyzłegoŚrodki na wydatki majątkoweWydatki nie stanowiące kosztówPlanowany stan na 31.12.2017 rokuśrodki na sfinansowanie

lub prefinansowanie

DYSPONENT
Środki pieniężneNależnościZobowiązaniaprzychody z prowadzone) działalnościpozostałe przychodywynagrodzeniapochodnepodatku i opłatyzakup towarów i usługpozostałe kosztyŚrodki pieniężneNależnościZobowiązania
01Projekty badawcze i inne przedsięwzięcia20 017,2314 00014 0006 0170
01-08SEA-UE-NET 220 017,2314 00014 0006 0170Kierownicy projektów badawczych
02Dzierżawa i wynajem na potrzeby Akademii0,001 690,42295 475295 475319 957319 957-22 79222 792
02-01Siedziba Stacji w Brukseli1 690,42185 818185 818191 286191 286-3 7783 778Kanclerz Akademii
02-02Dobra, Furmańska, Karowa (dzierżawa)109 657109 657128 671128 671-1901419014
03Bieżące gospodarowanie nieruchomościami869 008,11447 075,6375 797,741 602 9091 592 90910 0002 544 407109 68116 020198 0372 113 569107 10017 000-60 52228 65873 210817 080
03-01Garaż w Warszawie218 024,341 747,8867,65215 000215 000203 00057 00010 000136 000231 705Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
03-14Wrocław - Podwale596 745,7718 359,9622 252,66565 000565 000646 0006 02166022 000548 31969 00017 000524 85330 000Naczelnik Działu Obsługi Oddziału PAN we Wrocławiu
03-02 do 03-13 03-15 do 03-20Zadania realizowane przez BOM54 238,00426 967,7953 477,43822 909812 90910 0001 695 40746 6605 360176 0371 429 25038 10000-817 08028 65843 210817 080Dyrektor Biura Organizacyjno- Majątkowego
04Sprzedaż nieruchomości, remonty (koszty bieżące) i inwestycje (wydatki majątkowe)5 025 423,6518 540,206 000 0006 000 000115 000115 0004 680 4422 200 0004 048 522-836 094Kanclerz Akademii
05Pozostałe zadania koordynowane na szczeblu centralnym2 014 828,015 874 610,301 752 188,274 961 250358 0004 603 2509 304 400260 71040 110324 1808 679 4001 189 7055 398 900632 7280
05-03,

05-04,

05-09,

05-12

Działalność korporacji86 768,41674,600,00252 900156 00096 900252 90093 19011062 70096 90087 443Dyrektor Gabinetu Prezesa
05-06Rozliczenia z tytułu działalności upowszechniającej naukę671 874,9155 212,31443 000202 000241 000454 000167 52040 000201 48045 000716 087Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
05-02,

05-05,

05-07,

05-10,

05-11

Pozostałe rozliczenia1 256 184,695 818 723,391 752 188,274 265 3504 265 3508 597 50060 0008 537 500386 1755 398 900632 728Kanclerz Akademii
06Dotacje celowe otrzymane przez PAN nie objęte częścią 6700Dyrektor Biura Organizacyjno- Majątkowego
07Biuro d.s. Doskonałości Naukowej9 008,31009 0089 0080Dyrektor Biura ds. Doskonałości Naukowej
99-01Środki na finansowanie potrzeb zagranicznych stacji naukowych486 994,2022 653,967 753,002 0002 00025 053463 80024 900-3 778Kanclerz Akademii
99-02Środki na finansowanie zwrotnej pomocy lub prefinansowanie innych wydatków, z wyłączeniem zwrotnej pomocy finansowej dla instytutów naukowych Akademii1 103 841,50218 000,004 0004 000931 842394 000Kanclerz Akademii
RAZEM9 529 121,016 582 570,511 835 739,0112 865 6342 246 38410 619 25012 306 772370 39156 130198 0372 881 7148 800 5004 697 4422 231 0706 550 5555 846 458705 93810,00