PAN.2017.10.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 118/2017
KANCLERZA PAN
z dnia 12 października 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia planu zadań operacyjnych i dysponentów środków na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2017

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869) ustalam, co następuje:
1. Załączniki nr 1, 2 i 3 do Zarządzenia Nr 101/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia planu zadań operacyjnych i dysponentów środków na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2017 otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

Komórki organizacyjne Kancelarii PAN

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73010 - (w zł)

Pozycja (nr w systemie ERP)WyszczególnienieZobowiązania

na

01-01-2017 r.

Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie na 2017 rok w ujęciu KASOWYMz tego:Planowane

zobowiązania

na

31-12-2017 r.

DYSPONENT
Plan kosztów na 2017 r.Wynagrodzenia osobowe + ZFNWynagrodzenia

bezosobowe

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)Zakup towarów i usługPozostałe koszty
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANÓW AKADEMII I KORPORACJI UCZONYCH, z tego:31 507,6613 394 96213 391 6422 011 044482 150252 9111 346 6299 298 90828 188
01Koszty związane z zatrudnieniem Kierownictwa PAN (Prezes. Wiceprezesi, Kanclerz, Przewodniczący rad kuratorów ich zastępcy, Prezesi oddziałów)26 094,842 321 7792 322 8732 011 044243 01168 81827 188
01-01wynagrodzenia1 987 9251 987 9251 987 925
01 -02, 01-03, 01-05składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy + ZFN26 094,84265 036266 13023119243 01127 188Kanclerz PAN
02Członkowie PAN7 957 9847 957 9843 5807 954 404Kanclerz PAN
03Organizacja Zgromadzeń Ogólnych PAN15,0090 00089 98560 00029 985Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
04Organizacja posiedzeń Prezydium PAN70 00070 00038 00032 000Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
05Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii616 015616 015411 015205 000
05-01 do 10zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN310 200310 200105 200205 000Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
05-11zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa11 00011 00011 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
05-13koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)294 815294 815294 815Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06Działalność wydziałów PAN1 517,70847 455845 93740 000379 935426 002
06-01 do 03zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN1 517,70555 520554 00240 00088 000426 002Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
06-06zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa26 00026 00026 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
06-08koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)265 935265 935265 935Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych2 587,601 095 7291 093 141330 1507 500222 079533 412
07-01 do 04zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN2 587,601 060 0001 057 412330 1507 500186 350533 412Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
07-07koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)35 72935 72935 729Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
08Działalność oddziałów PAN1 292,52262 000261 70743 0001 400208 7208 5871 000
08-01 do 05zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN168 000168 00043 0001 400115 6008 000Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
08-08zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa11 00011 00011 000Naczelnik Działu kierujący ZespołemT eleinformatyki
08-10koszty utrzymania siedzib oddziałów PAN1 292,5283 00082 70782 1205871 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
09Działalność Komisji do Spraw Etyki w Nauce95 00095 00069 0001 0002 00023 000Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
10Działalność Komisji Rewizyjnej3 0003 0003002 700Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
11-01Działalność Akademii Młodych Uczonych - zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN36 00036 00021 00015 000
WYODRĘBNIONE ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI UPOWSZECHNIAJĄCEJ NAUKĘ, z tego:1 270,533 909 0003 907 729803 00042 000443 5002 619 229
05-12Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii - działalność upowszechnaiająca naukę65 140,0065 14011 00023 50030 640
06-07Działalność wydziałów PAN - działalność upowszechniająca naukę124 200124 20049 0006 00022 00047 200
07-06Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych - działalność upowszechniająca naukę770,532 935 9002 935 129570 00016 000200 0002 149 129Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
08-09Działalność oddziałów PAN - działalność upowszechniająca naukę500,00743 460742 960169 00020 000180 000373 960
11-02Działalność Akademii Młodych Uczonych - działalność upowszechniająca naukę40 30040 3004 00018 00018 300
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA W ROZDZIALE 7301032 778,1917 303 96217 299 3712 011 0441 285 150294 9111 790 12911 918 13728 188
Warszawa, 12, października 2017 roku

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73095 - (w zł)

Pozycja (nr w systemie ERP)WyszczególnienieZobowiązania

na

01-01-2017 r.

Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie na 2017 r. w ujęciu KASOWYMz tego:Wydatki

majątkowe

Planowane

zobowiązania

na

31-12-2017 r.

DYSPONENT
Plan kosztów na 2017 r.Wynagrodzenia osobowe + ZFNWynagrodzenia

bezosobowe

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)Zakup towarów i usługPozostałe koszty
DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PAN877 537,6819 963 00020 136 31411 971 50279 0002 159 4115 210 136716 2651 076 275
01Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN808 016,6414 358 00014 589 76511 971 5022150 41125 000442 8521 065 205
01-01wynagrodzenia0,0411 080 49011 080 49011 080 490
01-02, 01-03, 01-08składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy + ZFN808 016,602 809 6583 041 423891 0122 150 4111 065 205Kanclerz PAN
02Podnoszenie kwalifkacji204 000204 000147 00057 000
02-01szkolenia i warsztaty135 000135 00078 00057 000Kanclerz PAN
02-02zakup literatury fachowej i prasy codziennej69 00069 00069 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
03Koszty bieżące dotyczące siedziby Akademii (PKiN) oraz jej oddziałów9116,052 448 0002 446 88429 0003 0002 410 4714 4138 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
04Zabezpieczenie łączności2070,00207 520207 520207 5202 070
04-01 do 03zadania realizowane przez Zespół Teleinformatyki2070,00112 520112 520112 5202 070Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
04-04opłaty pocztowe95 00095 00095 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
05Zakup materiałów,wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych i innych drobnych usług239 600239 600231 6008 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymanie i eksploatacja taboru samochodowego)548,99184 400184 851164 85120 0001 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07Nadzór nad mieniem Akademii i jej jednostkami organizacyjnymi103 000103 000103 000
07-01 do 02podróże krajowe monitorowane przez Gabinet Prezesa56 00056 00056 000Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
07-03podróże służbowe zagraniczne47 00047 00047 000Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
09Informatyzacja Akademii w związku z konsolidacją892 480892 480880 48012 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
10Zlecanie osobom trzecim (w tym firmom prawniczym) wykonania usług oraz wsparcie eksperckie650 000650 00045 0005 000600 000Kanclerz PAN
11Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z inicjatywy Kanclerza Akademii57 786,00558 000500 214500 214Kanclerz PAN
15BIURO d.s. DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ118 000118 0005 0001 00043 00069 000Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
12ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI UPOWSZECHNIAJĄCEJ NAUKĘ1 230 0001 230 000265 4009 600940 50014 500Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
13FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ3 923,493 203 0003199 07750 0003149 077Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
14DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE400 000400 000Kanclerz PAN
14-01§ 622 zakupy inwestycyjne

Zakup infrastruktury informatycznej i oprogramowania

400 000400 000
RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095

(bez instytutów międzynarodowych)

881 461,1724 796 00024 565 39111 971 502344 4002 169 0116 200 6363 879 842400 0001 076 275
Warszawa, października 2017 roku

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PLAN FINANSOWY DZIAŁALNOŚCI POZABUDŻETOWEJ AKADEMII - REALIZOWANY CENTRALNIE (w zł)

Pozycja (nr w systemie ERP)Zadania operacyjneStan na 01.01.2017 rokuz tegoz tegoPlanowany stan na 31.12 2017 rokuśrodki na sfinansowanie lub

prefinansowanie

DYSPONENT
Środki pieniężneNależnościZobowiązaniaPlanowane przychodyprzychody z prowadzonej działalnościpozostałe przychodyPlanowane kosztywynagrodzeniapochodnePodatki i opłatyzakup towarów ipozostałe kosztyŚrodki na wydatki

majątkowe

Wydatki nie stanowiące

kosztów

Środki pieniężneNależnościZobowiązania
01Projekty badawcze i inne przedsięwzięcia20 017,2314 00014 0006 0170
01-08SEA-UE-NET 220 017,2314 00014 00060170Kierownicy projektów badawczych
02Dzierżawa i wynajem na potrzeby Akademii0,001 690,42267 657267 657456 671456 671-187 324187 324
02-01Siedziba Stacji w Brukseli1 690,42158 000158 000328 000328 000-168 310168 310Kanclerz Akademii
02-02Dobra,Furmańska, Karowa (dzierżawa)109 657109 657128 671128 671-19 01419014
03Bieżące gospodarowanie nieruchomościami869 008,11447 075,6375 797,741 602 9091 592 90910 0002 544 407109 68116 020198 0372113 56910710017 000-60 52228 65873 210817 080
03-01Garaż w Warszawie218 024,341 747,8867,65215 000215 000203 00057 00010 000136 000231 705Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
03-14Wrocław - Podwale596 745,7718 359,9622 252,66565 000565 000646 0006 02166022 000548 31969 00017 000524 85330 000Naczelnik Działu Obsługi Oddziału PAN we Wrocławiu
03-02 do 03-13 03-15 do 03-20Zadania realizowane przez BOM54 238,00426 967,7953 477,43822 909812 90910 0001 695 40746 6605 360176 0371 429 25038 10000-817 08028 65843 210817 080Dyrektor Biura Organizacyjno- Majątkowego
04Sprzedaż nieruchomości, remonty (koszty bieżące) i Inwestycje (wydatki majątkowe)5 025 423,6518 540,206 000 0006 000 000115 000115 0004 680 4422 200 0004 048 522-836 094Kanclerz Akademii
05Pozostałe zadania koordynowane na szczeblu centralnym2 014 828,015 874 610,301 752 188,274 961 250358 0004 603 2509 344 400260 71040 110374 1808 669 4001 292 8295 398 900632 7280
05-03,

05-04,

05-09,

05-12

Działalność korporacji86 768,41674,600,00252 900156 00096 900252 90093 19011062 70096 90087 443Dyrektor Gabinetu Prezesa
05-06Rozliczenia z tytułu działalności upowszechniającej naukę671 874,9155 212,31443 000202 000241 000454 000167 52040 000201 48045 000716 087Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
05-02.

05-05,

05-07,

05-10,

05-11

Pozostałe rozliczenia1 256 184,695 818 723,391 752 188,274 265 3504 265 3508 637 500110 0008 527 500489 2995 398 900632 728Kanclerz Akademii
06Dotacje celowe otrzymane przez PAN nie objęte częścią 6700Dyrektor Biura Organizacyjno- Majątkowego
07Biuro d.s. Doskonałości Naukowej9 008,31009 0089 0080Dyrektor Biura ds. Doskonałości Naukowej
99-01Środki na finansowanie potrzeb zagranicznych stacji naukowych486 994,2022 653,967 753,002 0002 00015 153473 70024 900-168 310Kanclerz Akademii
99-02Środki na finansowaniezwrotnej pomocy lub prefinansowanie innych wydatków, z wyłączeniem zwrotnej pomocy finansowej dla instytutów naukowych Akademii1 103 841,50218 000,004 0004 000931 842394 000Kanclerz Akademii
RAZEM9 529121,016 582 570,511 835 739,0112 837 8162 218 56610 619 25012 483 486370 39156 130198 0373 068 4288 790 5004 697 4422 221 1706 499 0475 846 458705 9380,00
Warszawa 12 października 2017 roku