Akt korporacyjny

PAN.2017.7.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 88/2017
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2017 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 2 lokali położonych w Landeku, gmina Jasienica, powiat bielski, województwo śląskie

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933, 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1089) postanawiam, co następuje:
§  1.  Zmianie ulega § 2 Zarządzenia Nr 46/2017 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 2 lokali położonych w Landeku, gmina Jasienica, powiat bielski, województwo śląskie, który otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Wartość rynkowa lokali, określona przez rzeczoznawcę majątkowego:

1. dla lokalu nr 1 w budynku nr 14 w Landeku wynosi 35.088 zł, w tym wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego dz. nr 694/3 wynosi: 17.727 zł;

2. dla lokalu nr 2 w budynku nr 14A w Landeku wynosi 53.792 zł, w tym wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego dz. nr 694/2 wynosi: 21.117 zł."

§  2.  Pozostałe zapisy Zarządzenia pozostają bez zmian.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.