Akty korporacyjne

PAN.2019.6.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 45/2019
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 14 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 40/2019 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 23 maja 2019 r.

Na podstawie ust. 6 Decyzji Nr 48/2016 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane przez Kancelarię Akademii, pomocnicze jednostki naukowe, placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej oraz inne jednostki organizacyjne Akademii
§  1. 
1.  Zmienia się treść w § 1 ust. 1 Zarządzenia nr 40/2019 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, który otrzymuje brzmienie:

"Powołuję Komisję przetargową, zwaną dalej "Komisją" do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych na termomodernizację budynku PAN w Warszawie przy ul. Jaracza 1 w zakresie elewacji budynku, docieplenia poddasza i wymiany okien oraz na węzeł cieplny i instalacji c.w.u. wraz z nadzorem autorskim w zabytkowym budynku Oddziału PAN w Krakowie przy ul. Św. Jana 28 - w podziale na dwie części".

2.  Pozostała treść Zarządzenia nr 40/2019 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej nie ulega zmianie.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.