Akt korporacyjny

PAN.2018.9.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 97/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 5 września 2018 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 32/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie powołania zespołów spisowych do wykonywania czynności inwentaryzacyjnych za 2018r., w zakresie dotyczącym Kancelarii Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek działających pod nazwą Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk, w Kijowie oraz Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Moskwie

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475) w związku z ust. 5 pkt. 8 załącznika do Decyzji Nr 49/2017 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Kancelarii Polskiej Akademii Nauk, pomocniczych jednostkach naukowych, placówkach naukowych nieposiadających osobowości prawnej oraz innych jednostkach organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk, postanawia się co następuje:
§  1.  W załączniku do Zarządzenia Nr 32/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie powołania zespołów spisowych do wykonywania czynności inwentaryzacyjnych za 2018r., w zakresie dotyczącym Kancelarii Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek działających pod nazwą Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk, w Kijowie oraz Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Moskwie, pkt I Kancelaria PAN Zespół spisowy nr 21 otrzymuje brzmienie:

"Zespół spisowy nr 21 w składzie:

1) Jolanta Kulińska-Nagadowska

2) Artur Malesza

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: 3, 4 i 5 grudnia 2018 r.

Zakres inwentaryzacji - spis z natury zapasów znajdujących się na terenie strzeżonym.

Metoda inwentaryzacji:

* spis z natury".

§  2.  Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.