Akty korporacyjne

PAN.2019.6.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 44/2019
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 13 czerwca 2019 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 32/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania zespołów spisowych do wykonywania czynności inwentaryzacyjnych za 2018 r., w zakresie dotyczącym Kancelarii Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek działających pod nazwą Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie oraz Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Moskwie

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 ze zm.) w związku z ust. 5 pkt. 8 załącznika do Decyzji Nr 49/2017 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Kancelarii Polskiej Akademii Nauk, pomocniczych jednostkach naukowych, placówkach naukowych nieposiadających osobowości prawnej oraz innych jednostkach organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk, postanawia się co następuje:
§  1.  Załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
§  2.  Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania..

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ZESPOŁÓW SPISOWYCH

I. 

Kancelaria PAN:

Zespół spisowy nr 1 w składzie:
1) Dariusz Kurkowski
2) Małgorzata Budner
3) Hanna Głowacka

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 02 stycznia 2020 r.

Zakres inwentaryzacji: środki pieniężne w kasie Metoda inwentaryzacji: spis z natury

Zespół spisowy nr 2 w składzie:

1) Monika Modzelewska
2) Bartłomiej Dąbrowski
3) Hanna Głowacka

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 02 stycznia 2020 r.

Zakres inwentaryzacji: środki pieniężne na rachunkach bankowych Metoda inwentaryzacji: potwierdzenie salda

Zespół spisowy nr 3 w składzie:

1) Monika Modzelewska
2) Bartłomiej Dąbrowski
3) Hanna Głowacka

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 02 stycznia 2020 r.

Zakres inwentaryzacji: środki pieniężne w drodze Metoda inwentaryzacji: weryfikacja salda

Zespół spisowy nr 4 w składzie:

1) Małgorzata Budner
2) Violetta Grabowska
3) Teresa Suszek

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 02 stycznia 2020 r.

Zakres inwentaryzacji: akcje, udziały, papiery wartościowe (w postaci zdematerializowanej)

Metoda inwentaryzacji: potwierdzenie salda

Zespół spisowy nr 5 w składzie:

1) Małgorzata Budner
2) Violetta Grabowska
3) Teresa Suszek

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 02 stycznia 2020 r.

Zakres inwentaryzacji: akcje, udziały, papiery wartościowe (w postaci materialnej)

Metoda inwentaryzacji: spis z natury

Zespół spisowy nr 6 w składzie:

1) Monika Modzelewska
2) Mirosław Choroszewski
3) Teresa Suszek

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 10 stycznia 2020 r.

Zakres inwentaryzacji: produkcja w toku Metoda inwentaryzacji: spis z natury

Zespół spisowy nr 7 w składzie:

1) Monika Modzelewska
2) Małgorzata Budner
3) Violetta Grabowska

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 04 stycznia 2020 r.

Zakres inwentaryzacji: należności sporne i wątpliwe Metoda inwentaryzacji: weryfikacja salda

Zespół spisowy nr 8 w składzie:

1) Monika Modzelewska
2) Małgorzata Budner
3) Violetta Grabowska

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 04 stycznia 2020 r.

Zakres inwentaryzacji: należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych

Metoda inwentaryzacji: weryfikacja salda

Zespół spisowy nr 9 w składzie:

1) Dariusz Kurkowski
2) Dorota Świstak
3) Teresa Suszek

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 04 stycznia 2020 r.

Zakres inwentaryzacji: należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych Metoda inwentaryzacji: weryfikacja salda

Zespół spisowy nr 10 w składzie:

1) Monika Modzelewska
2) Małgorzata Budner
3) Violetta Grabowska

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 04 stycznia 2020 r.

Zakres inwentaryzacji: należności od odbiorców Metoda inwentaryzacji: potwierdzenie salda

Zespół spisowy nr 11 w składzie:

1) Monika Modzelewska
2) Małgorzata Budner
3) Violetta Grabowska

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 04 stycznia 2020 r.

Zakres inwentaryzacji: odpisy aktualizujące należności Metoda inwentaryzacji: weryfikacja salda

Zespół spisowy nr 12 w składzie:

1) Małgorzata Budner
2) Violetta Grabowska
3) Teresa Suszek

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 10 stycznia 2020 r.

Zakres inwentaryzacji: rozliczenia międzyokresowe kosztów Metoda inwentaryzacji: weryfikacja salda

Zespół spisowy nr 13 w składzie:

1) Małgorzata Budner
2) Hanna Głowacka
3) Joanna Łada

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 10 stycznia 2020 r.

Zakres inwentaryzacji: rozliczenia międzyokresowe przychodów Metoda inwentaryzacji: weryfikacja salda

Zespół spisowy nr 14 w składzie:

1) Grażyna Romanowska
2) Bartłomiej Dąbrowski
3) Hanna Głowacka

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 08 stycznia 2020 r.

Zakres inwentaryzacji: utworzone rezerwy Metoda inwentaryzacji: weryfikacja salda

Zespół spisowy nr 15 w składzie:

1) Dariusz Kurkowski
2) Violetta Grabowska
3) Teresa Suszek

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 08 stycznia 2020 r.

Zakres inwentaryzacji: pozostałe aktywa i pasywa niepodlegające spisowi z natury Metoda inwentaryzacji: weryfikacja salda

Zespół spisowy nr 16 w składzie:

1) Bartłomiej Dąbrowski
2) Piotr Chabrowski
3) Monika Modzelewska
4) ekspert ze strony BOM - Katarzyna Kowalczyk

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 15 stycznia 2020 r.

Zakres inwentaryzacji: weryfikacja środków trwałych gr"O" będących w ewidencji Kancelarii PAN Metoda inwentaryzacji: weryfikacja

Zespół spisowy nr 17 w składzie:

1) Elżbieta Kornijenko
2) Henryk Doda

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 28 grudnia 2019 r.

Zakres inwentaryzacji: spis z natury zapasów nieobjętych bieżącą ewidencją (odpis w koszty w momencie zakupu), które nie są do bieżącego zużycia.

Metoda inwentaryzacji: spis z natury

Zespół spisowy nr 18 w składzie:

1) Dariusz Kurkowski
2) Violetta Grabowska
3) Teresa Suszek
4) eksperci - dysponenci środków

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 15 stycznia 2020 r.

Zakres inwentaryzacji: weryfikacja wartości niematerialnych i prawnych będących w ewidencji Kancelarii PAN

Metoda inwentaryzacji: weryfikacja

Zespół spisowy nr 19 w składzie:

1) Dariusz Kurkowski
2) Violetta Grabowska
3) Teresa Suszek
4) Ekspert ze strony BOM - Elżbieta Worwa

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 15 stycznia 2020 r.

Zakres inwentaryzacji: weryfikacja środków trwałych w budowie z wyłączeniem maszyn i urządzeń (na terenie strzeżonym) będących w ewidencji Kancelarii PAN Metoda inwentaryzacji: weryfikacja

Zespół spisowy nr 20 w składzie:

1) Dariusz Kurkowski
2) Violetta Grabowska
3) Teresa Suszek

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 15 stycznia 2020 r.

Zakres inwentaryzacji: pisemne potwierdzenie stanów środków trwałych grup 1-8 będących przedmiotem użyczenia

Metoda inwentaryzacji: pisemne potwierdzenie stanów

Zespół spisowy nr 21 w składzie:

1) Teresa Suszek
2) Joanna Łada
3) Małgorzata Budner

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 3 stycznia 2020 r.

Zakres inwentaryzacji - weryfikacja zapasów znajdujących się na terenie strzeżonym.

Metoda inwentaryzacji: weryfikacja

Zespół spisowy nr 22 w składzie:

1) Henryk Doda
2) Piotr Widyński
3) Artur Malesza
4) Marek Piszczatowski

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: od 16 września do 18 października 2019 r.

Zakres inwentaryzacji: Środki trwałe grup 3 - 9 Metoda inwentaryzacji: spis z natury

II. 

Oddział PAN we Wrocławiu

II.1. Zespół spisowy w składzie:
1) Barbara Grudzewska-Walecka
2) Dorota Malik

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 31 grudnia 2019 r.

Zakres inwentaryzacji: środki pieniężne w kasie

Metoda inwentaryzacji: spis z natury

Pola spisowe: Oddział PAN we Wrocławiu

II.2. Zespół spisowy w składzie:
1) Barbara Grudzewska-Walecka
2) Agnieszka Gacek

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: od 16 września do 18 października 2019 r.

Zakres inwentaryzacji: Środki trwałe grup 3 - 9

Metoda inwentaryzacji: spis z natury

Pola spisowe: Oddział PAN we Wrocławiu

III. 

Oddział PAN w Katowicach

Zespół spisowy w składzie:
1) Joanna Grochowska
2) Anna Raimann

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: od 16 września do 18 października 2019 r.

Zakres inwentaryzacji: Środki trwałe grup 3-9

Metoda inwentaryzacji: spis z natury

Pola spisowe: Oddział PAN w Katowicach

IV. 

Oddział PAN w Krakowie

Zespół spisowy w składzie:
1) Barbara Paniec
2) Justyna Chat

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: od 16 września do 18 października 2019 r.

Zakres inwentaryzacji: Środki trwałe grup 3-9

Metoda inwentaryzacji: spis z natury

Pola spisowe: Oddział PAN w Krakowie

V. 

Oddział PAN w Lublinie

Zespół spisowy w składzie:
1) Iwona Czapska-Gródek
2) Piotr Gliński

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: od 16 września do 18 października 2019 r.

Zakres inwentaryzacji: Środki trwałe grup 3-9

Metoda inwentaryzacji: spis z natury

Pola spisowe: Oddział PAN w Lublinie

VI. 

Oddział PAN w Łodzi

Zespół spisowy w składzie:
1) Jacek Jurczakowski
2) Alicja Kwiatulska-Kowaiczyk

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: od 16 września do 18 października 2019 r.

Zakres inwentaryzacji: Środki trwałe grup 3-9

Metoda inwentaryzacji: spis z natury

Pola spisowe: Oddział PAN w Łodzi

VII. 

Oddział PAN w Poznaniu

Zespół spisowy w składzie:
1) Katarzyna Kunert
2) Kamila Sobkowska
3) Maria Osiak

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: od 16 września do 18 października 2019 r.

Zakres inwentaryzacji: Środki trwałe grup 3-9

Metoda inwentaryzacji: spis z natury

Pola spisowe: Oddział PAN w Poznaniu

VIII. 

Oddział PAN w Olsztynie i Białymstoku

Zespół spisowy w składzie:

Justyna Banasiak

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: od 16 września do 18 października 2019 r.

Zakres inwentaryzacji: Środki trwałe grup 3-9

Metoda inwentaryzacji: spis z natury

Pola spisowe: Oddział PAN w Olsztynie i Białymstoku

IX. 

Oddział PAN w Gdańsku

Zespół spisowy w składzie:
1) Joanna Mizeraczyk
2) Małgorzata Król
3) Mirosław Mydlak

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: od 16 września do 18 października 2019 r.

Zakres inwentaryzacji: Środki trwałe grup 3-9

Metoda inwentaryzacji: spis z natury

Pola spisowe: Oddział PAN w Gdańsku

X. 

Stacje zagraniczne

Zespół spisowy nr 1 w składzie:
1) Danuta Garwolińska Zakres inwentaryzacji:
* środki pieniężne w kasie
* środki pieniężne na rachunkach bankowych
* środki pieniężne w drodze

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 2 stycznia 2020 r.

Zakres inwentaryzacji:

* należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych
* należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych
* rozliczenia międzyokresowe kosztów
* rozliczenia międzyokresowe przychodów
* utworzone rezerwy
* pozostałe aktywa i pasywa niepodiegające spisowi z natury
* wartości niematerialne i prawne
* należności od odbiorców

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 15 stycznia 2020 r.

Pola spisowe: Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie, ul. B. Chmielnickiego 49 m 4