Akty korporacyjne

PAN.2020.3.30

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26/2020
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2020 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 11 marca 2020 r.

Na podstawie ust. 6 Decyzji Nr 48/2016 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane przez Kancelarię Akademii, pomocnicze jednostki naukowe, placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej oraz inne jednostki organizacyjne Akademii
§  1. 
1.  Dokonuję następujących zmian w składzie Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 20/2020 Kanclerza Polskiej Akademii z dnia 11 marca 2020 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Świadczenie usług w zakresie druku, oprawy introligatorskiej i dostawy do siedziby Zamawiającego publikacji naukowych Polskiej Akademii Nauk" znak sprawy nr ZZP.261.7.2020:
1) odwołuję Pana Sławomira Kornatowskiego z pełnienia funkcji sekretarza Komisji Przetargowej;
2) powołuję Pana Bernarda Namysło do pełnienia funkcji sekretarza Komisji Przetargowej.
2.  Pozostały skład Komisji Przetargowej nie ulega zmianie.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zarządzenie otrzymują członkowie Komisji:

1) przewodniczący - Elżbieta Kasińska;

2) sekretarz - Bernard Namysło;

3) członek - Beata Fiedoruk;

4) członek - Iwona Szustowicz.