PAN.2017.10.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 123/2017
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 26 października 2017 r.
zmieniające Zarządzenie nr 15/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedur gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność lub będącymi w wieczystym użytkowaniu Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2017 r. poz. 1869), postanawiam co następuje:
§  1.  W Załączniku Nr 4 do Zarządzenia Kanclerza Polskiej Akademii Nauk nr 15/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedur gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność lub będącymi w wieczystym użytkowaniu Polskiej Akademii Nauk, zatytułowanym "Zasady sprzedaży mieszkań stanowiących własność Polskiej Akademii Nauk" wprowadza się następujące zmiany::
1. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"Mieszkaniem, w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa jest:

a) lokal mieszkalny - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, będący własnością PAN,

b) zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym nieruchomość gruntowa, będąca własnością PAN lub oddana jej w użytkowania wieczyste, przy czym działka nie powinna przekraczać rozmiarów niezbędnych do prawidłowego i racjonalnego korzystania z budynku i urządzeń z nim związanych".

2. skreśla się ust. 11.
3. ust. 15 otrzymuje brzmienie:

"W zawiadomieniu podaje się:

a) wartość rynkową mieszkania przeznaczonego do sprzedaży określoną przez rzeczoznawcę majątkowego,

b) wysokość przysługującej bonifikaty (w %),

c) wartość mieszkania po zastosowaniu bonifikaty,

d) wysokość zaliczki,

e) kwotę ogółem do zapłaty".

4. ust. 18 otrzymuje brzmienie:

"Z osobami, które złożyły pisemne oświadczenie o zamiarze nabycia mieszkania dyrektor jednostki zarządzającej mieszkaniami, sporządza protokół uzgodnień, w którym ustala się istotne warunki umowy sprzedaży nieruchomości oraz określa sposób pokrycia przez nabywcę kosztów sporządzenia aktu notarialnego a w przypadku pobrania zaliczki sposób jej rozliczenia.

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania