Podat.2017.9.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 27/2017
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 6/2014 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP

Na podstawie § 34 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w związku z § 13 ust. 1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  W załączniku do uchwały nr 6/2014 Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP, wprowadza się następujące zmiany:
1. Paragraf 9 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. W przypadku podjęcia decyzji przez Komisję Rewizyjną o zamiarze przeprowadzenia kontroli w danej jednostce organizacyjnej lub w organie Izby, kierownik zespołu kontrolującego zawiadamia zainteresowanego o terminie przeprowadzenia kontroli.

2. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół pokontrolny, który jest podpisywany przez członków zespołu kontrolującego oraz innego kontrolującego członka Komisji Rewizyjnej.
3. Protokół pokontrolny przekazuje się kontrolowanej jednostce organizacyjnej lub kontrolowanemu organowi Izby (zwanych dalej "Kontrolowanymi") celem ustosunkowania się do jego treści.
4. Protokół jest również przekazywany do Krajowej Rady Doradców Podatkowych, która ma prawo zgłosić do przedstawionego protokołu swoje uwagi.
5. Kontrolowanemu, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, przysługuje prawo złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień w terminie 21 dni od dnia doręczenia z równoczesnym wskazaniem stosownych wniosków dowodowych. W przypadku nie złożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w w/w terminie przyjmuje się, że Kontrolowany nie kwestionuje ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym.
6. Po otrzymaniu ustosunkowania się Kontrolowanego do protokołu pokontrolnego, zespół kontrolujący sporządza wnioski oraz ewentualne zalecenia. Stanowisko oraz wyjaśnienia Kontrolowanego mogą zostać również uwzględnione w ostatecznej wersji protokołu z przeprowadzonej kontroli.
7. Kierownik zespołu kontrolującego lub w jego zastępstwie inny członek zespołu kontrolującego przedkłada do dyskusji Komisji Rewizyjnej wnioski z przeprowadzonej kontroli oraz ewentualne proponowane zalecenia wraz z całą dokumentacją kontrolną i odpowiedzią Kontrolowanego oraz ewentualnymi uwagami zgłoszonymi przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.
7a. Po przedłożeniu wniosków z przeprowadzonej kontroli oraz proponowanych zaleceń zgodnie z ust. 7 Komisja Rewizyjna może w drodze uchwały zobowiązać Zespół kontrolujący do przeprowadzenia uzupełniających czynności kontrolnych we wskazanym zakresie. Z uzupełniających czynności kontrolnych sporządza się protokół. Postanowienia ust. 3-6 stosuje się odpowiednio.
8. Członek Komisji Rewizyjnej jest uprawniony do złożenia zdania odrębnego od wniosków i ewentualnych zaleceń Zespołu kontrolującego ze wskazaniem zakresu wraz z uzasadnieniem. Zdanie odrębne stanowi załącznik będący integralną częścią protokołu pokontrolnego.
9. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia, zmiany lub odrzucenia wniosków pokontrolnych i ewentualnie zaleceń przedłożonych przez Zespół kontrolujący po przeprowadzonej kontroli. W przypadku przeprowadzenia uzupełniających czynności kontrolnych o których mowa w ust. 7a przyjęcie wniosków pokontrolnych i ewentualnych zaleceń przedłożonych przez Zespół kontrolujący nastąpi po przeprowadzeniu uzupełniających czynności kontrolnych.
10. Protokół pokontrolny wraz z wnioskami pokontrolnymi i zaleceniami zgodnie z uchwałą Komisji Rewizyjnej przewodniczący Komisji Rewizyjnej przekazuje niezwłocznie kontrolowanemu organowi Izby lub jednostce organizacyjnej i Krajowej Radzie Doradców Podatkowych.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.