Zmiana załącznika do uchwały nr 6/2014 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu Krajowej... - OpenLEX

Zmiana załącznika do uchwały nr 6/2014 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP.

Akty korporacyjne

Podat.2017.6.24

Akt nieoceniany
Wersja od: 24 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 19/2017
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 6/2014 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP

Na podstawie § 13 ust. 1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1. 
W załączniku do uchwały nr 6/2014 Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP, wprowadza się następujące zmiany:

Paragraf 13 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy zachowaniu kworum połowy członków Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, przy czym przy równej liczbie głosów głos Przewodniczącego jest decydujący".

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.