Rewid.2018.5.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2163/40/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie zmiany zakresu tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2019 r.

Na podstawie art. 10 ust. 11 oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. poz. 1089 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§  1.  W załączniku do uchwały nr 1754/35/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zakresu tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 8 według liczby porządkowej otrzymuje brzmienie:
L.p.Temat w rokuTematLiczba godzinBlok tematyczny
82017Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego16Rewizja finansowa
2) pkt 15 według liczby porządkowej otrzymuje brzmienie:
L.p.Temat w rokuTematLiczba godzinBlok tematyczny
152017Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz firmy audytorskie8Rewizja finansowa
3) pkt 16 według liczby porządkowej otrzymuje brzmienie:
L.p.Temat w rokuTematLiczba godzinBlok tematyczny
162017Stosowanie MSB w praktyce - część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka16Rewizja finansowa
§  2.  Zakres tematyczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2019 r., z uwzględnieniem § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Audytowego w trybie przepisów art. 102 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. poz. 1089 z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIK

Zakres tematyczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2019 r.

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe dla biegłych rewidentów w 2019 r. obejmuje następujące moduły szkoleniowe:
L.p.Temat z rokuTematLiczba godzinBlok tematyczny
12016Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek16Rewizja finansowa
22016Procedury badania zgodności oprogramowania finansowo-księgowego IT z wymogami prawnymi8Rewizja finansowa
32017Koszt wytworzenia, jako podstawa wyceny produktów8Rachunkowość
42017Dokumentacja rewizyjna z badania sprawozdań finansowych przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru16Rewizja finansowa
52017Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych16Rewizja finansowa
62017Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes - kluczowe założenia, normy, standardy oraz zarządzanie ryzykami8Rewizja finansowa/ Rachunkowość 4/4
72017Konsolidacja sprawozdań finansowych24Rachunkowość
82017Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego16Rewizja finansowa
92017Wycena przedsiębiorstw - etap I: Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw - matematyka finansowa8Rachunkowość
102017Wycena przedsiębiorstw - etap II: Metody wyceny i rewizji16Rewizja finansowa/ Rachunkowość 8/8
112017Wycena przedsiębiorstw - etap III: Wycena aktywów - teoria i warsztat16Rachunkowość
122017Specyfika rachunkowości i rewizji finansowej banków spółdzielczych16Rewizja finansowa/ Rachunkowość 8/8
132017Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego8Rewizja finansowa/ Rachunkowość 4/4
142017Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego8Rachunkowość
152017Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz firmy audytorskie8Rewizja finansowa
162017Stosowanie MSB w praktyce - część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka16Rewizja finansowa
172017Stosowanie MSB w praktyce - część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia16Rewizja finansowa
182017Stosowanie MSB w praktyce - część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta16Rewizja finansowa
192018Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 "Przychody z umów z klientami"8Rachunkowość
202018Leasingowa rewolucja w MSSF 16 "Leasing" oraz różnice do polskiego prawa bilansowego8Rachunkowość
212018Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: łączenie innych usług biegłego rewidenta z badaniem sprawozdań finansowych4Rewizja finansowa
222018Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: zasady kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta4Rewizja finansowa
232018Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta8Rewizja finansowa
242018Jak negocjować cenę? - elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta8Rewizja finansowa
252019Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności16Rewizja finansowa
262019Dokumentacja cen transferowych - procedury badania8Rewizja finansowa/ Rachunkowość 4/4
272019Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych16Rewizja finansowa
282019Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych8Rewizja finansowa/ Rachunkowość 4/4
292019Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa - skutki księgowe8Rachunkowość
302019Zasady etyki w praktyce - nowelizacja Kodeksu etyki IFAC8Rewizja finansowa