Akt korporacyjny

Rewid.2018.4.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2110/39/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 10 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany zakresu tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2018 r.

Na podstawie art. 10 ust. 11 pkt 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§  1.  W załączniku do uchwały nr 941/23/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zakresu tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) punkt 3 według liczby porządkowej otrzymuje brzmienie:
L.p.Temat w rokuTematLiczba godzinBlok tematyczny
32016Organizacja systemu kontroli jakości w aspekcie rozmiaru firmy audytorskiej8Rewizja finansowa
2) punkt 7 według liczby porządkowej otrzymuje brzmienie:
L.p.Temat w rokuTematLiczba godzinBlok tematyczny
72017Dokumentacja rewizyjna z badania sprawozdań finansowych przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru16Rewizja finansowa
3) punkt 12 według liczby porządkowej otrzymuje brzmienie:
L.p.Temat w rokuTematLiczba godzinBlok tematyczny
122017Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego16Rewizja finansowa
4) punkt 19 według liczby porządkowej otrzymuje brzmienie:
L.p.Temat w rokuTematLiczba godzinBlok tematyczny
192017Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz firmy audytorskie8Rewizja finansowa
5) punkt 22 według liczby porządkowej otrzymuje brzmienie:
L.p.Temat w rokuTematLiczba godzinBlok tematyczny
222017Stosowanie MSB w praktyce - część III: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia16Rewizja finansowa
§  2.  Zakres tematyczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2018 r., z uwzględnieniem § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Audytowego w trybie przepisów art. 102 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. poz. 1089 z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIK.

Zakres tematyczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2018 r.

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe dla biegłych rewidentów w 2018 r. obejmuje następujące moduły szkoleniowe:
L.p.Temat z rokuTematLiczba godzinBlok tematyczny
12016Niefinansowe aktywa trwałe działalności operacyjnej - ujęcie bilansowe i podatkowe oraz ich badanie16Rewizja finansowa/ Rachunkowość 8/8
22016Badanie sprawozdań finansowych małych i

średnich jednostek

16Rewizja finansowa
32016Organizacja systemu kontroli jakości w aspekcie rozmiaru firmy audytorskiej8Rewizja finansowa
42016Procedury badania zgodności oprogramowania finansowo-księgowego IT z wymogami prawnymi8Rewizja finansowa
52016Inwestycje finansowe - aspekty bilansowe i podatkowe16Rachunkowość
62017Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów8Rachunkowość
72017Dokumentacja rewizyjna z badania sprawozdań finansowych przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru16Rewizja finansowa
82017Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych16Rewizja finansowa
92017Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes - kluczowe założenia, normy, standardy oraz zarządzanie ryzykami8Rewizja finansowa/ Rachunkowość 4/4
102017Zasady i proces raportowania danych niefinansowych wg standardu GRI G416Rewizja finansowa/ Rachunkowość 8/8
112017Konsolidacja sprawozdań finansowych24Rachunkowość
122017Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego16Rewizja finansowa
132017Wycena przedsiębiorstw - etap I: Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw - matematyka finansowa8Rachunkowość
142017Wycena przedsiębiorstw - etap II: Metody wyceny i rewizji16Rewizja finansowa/ Rachunkowość 8/8
152017Wycena przedsiębiorstw - etap III: Wycena aktywów - teoria i warsztat16Rachunkowość
162017Specyfika rachunkowości i rewizji finansowej banków spółdzielczych16Rewizja finansowa/ Rachunkowość 8/8
172017Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego8Rewizja finansowa/ Rachunkowość 4/4
182017Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego8Rachunkowość
192017Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz firmy audytorskie8Rewizja finansowa
202017Stosowanie MSB w praktyce - część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka badania16Rewizja finansowa
212017Stosowanie MSB w praktyce - część II: Realizacja zaplanowanych procedur badania jako reakcja na oszacowane ryzyko badania16Rewizja finansowa
222017Stosowanie MSB w praktyce - część III: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia16Rewizja finansowa
232018Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 "Przychody z umów z klientami"8Rachunkowość
242018Leasingowa rewolucja w MSSF 16 "leasing" oraz różnice do polskiego prawa bilansowego8Rachunkowość
252018Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: łączenie innych usług biegłego rewidenta z badaniem sprawozdań finansowych4Rewizja finansowa
262018Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: zasady kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta4Rewizja finansowa
272018Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta8Rewizja finansowa
282018Jak negocjować cenę? - elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta8Rewizja finansowa