Akty korporacyjne

Rewid.2019.9.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 września 2019 r.

KOMUNIKAT 1/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 24 września 2019 r.
w sprawie zmiany wzorów wniosków o wpis na listę firm audytorskich

Komunikatem nr 25/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wpisu na listę firm audytorskich, wprowadzono do stosowania wzory wniosków o wpis na listę firm audytorskich oznaczonych symbolami od P1 do P9 oraz P12.

Komunikatem nr 34/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany Komunikatu 25/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie wpisu na listę firm audytorskich, zmieniono wzory wniosków oznaczone symbolami P2 i P12.

Komunikatem nr 40/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany wzorów wniosków o wpis na listę firm audytorskich, zmieniono wzory wniosków oznaczone symbolami od P1 do P6 i P12.

Komunikatem nr 43/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowego wzoru wniosku o skreślenie firmy audytorskiej z listy firm audytorskich P9, w związku z wprowadzeniem, uchwałą Nr 3313/51/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia procedury skreślenia z listy firm audytorskich na wniosek, nowego wzoru wniosku firmy audytorskiej, przestał obowiązywać wzór wniosku oznaczony symbolem P9 wprowadzony do stosowania oraz stanowiący załącznik do Komunikatu Nr 25/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wpisu na listę firm audytorskich.

Dotychczas obowiązujące wzory wniosków oznaczone symbolami od P1 do P7 i P12 przestały obowiązywać.

Wzór oznaczony symbolem P8 pozostaje niezmieniony.

Do niniejszego komunikatu zostały załączone nowe wzory wniosków, z których obowiązane są korzystać osoby składające wnioski o wpis firmy audytorskiej na listę:

1) wzór P1 - Wniosek o wpis działalności gospodarczej prowadzonej przez biegłego rewidenta we własnym imieniu i na własny rachunek na listę firm audytorskich art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą");
2) wzór P2 - Wniosek o wpis spółki cywilnej na listę firm audytorskich (art. 46 pkt 2 ustawy);
3) wzór P3 - Wniosek o wpis spółki jawnej na listę firm audytorskich (art. 46 pkt 2 ustawy);
4) wzór P4 - Wniosek o wpis spółki partnerskiej na listę firm audytorskich (art. 46 pkt 2 ustawy);
5) wzór P5 - Wniosek o wpis spółki komandytowej na listę firm audytorskich (art. 46 pkt 3 ustawy);
6) wzór P6 - Wniosek o wpis spółki kapitałowej lub spółdzielni lub spółdzielczego związku rewizyjnego na listę firm audytorskich (art. 46 pkt 4 i 5 ustawy);
7) wzór P7 - Oświadczenie o zdolności do prowadzenia działalności;
8) wzór P12 - Wniosek o wpis firmy audytorskiej zatwierdzonej w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej na listę firm audytorskich (art. 58 ustawy).

Wprowadza się wzór formularza aktualizacji danych firmy audytorskiej oznaczony symbolem P13, stanowiący załącznik do niniejszego komunikatu.

Wzory wniosków można pobrać ze strony internetowej: https://www.pibr.org.pl/.

WZÓR P1

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

P1

__________________________________________________________________________

Imię (imiona)
Nazwisko
Adres zamieszkania
Nazwa i numer

właściwego rejestru publicznego

TelefonE-mail

WNIOSEK O WPIS

działalności gospodarczej prowadzonej przez biegłego rewidenta we własnym imieniu i na własny rachunek na listę firm audytorskich

Na podstawie przepisów art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", wnoszę o wpis na listę firm audytorskich, o której mowa w tym artykule ustawy, działalności gospodarczej prowadzonej we własnym imieniu i na własny rachunek.

Nazwa firmy
Skrócona nazwa

(opcjonalnie)

Adres siedziby
Adres korespondencyjny

(jeśli inny niż adres siedziby)

E-mailTelefon

Firma będzie prowadzić działalność wyłącznie w zakresie 1 :

wykonywania czynności rewizji finansowej,

usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych,

doradztwa podatkowego,

prowadzenia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,

działalności wydawniczej lub szkoleniowej w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków,

wykonywania ekspertyz lub sporządzania opinii ekonomiczno-finansowych,

świadczenia usług doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej, prawa podatkowego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw,

świadczenia usług atestacyjnych innych niż czynności rewizji finansowej, niezastrzeżonych do wykonywania przez biegłych rewidentów,

świadczenia usług pokrewnych,

świadczenia innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.

Uzasadnienie

Firma spełnia wymagania art. 46 i art. 47 ustawy, co wynika z treści tego wniosku oraz z załączonych do wniosku dokumentów:
1. Oświadczenie o zdolności do prowadzenia działalności (P7).
2. Zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 2
3. Formularz z danymi firmy (P8).
4. Dowód wniesienia opłaty za wpis na listę firm audytorskich.

Ponadto oświadczam, że firma audytorska nie przekroczy zakresu działalności zadeklarowanego we wniosku.

Miejscowość i data
Podpis

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR), al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, numer telefonu: (22) 637 30 81-80.

W Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem e-mail: IOD@pibr.org.pl lub pod adresem korespondencyjnym: al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa.

Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) w celu:

a. dokonania wpisu na listę firm audytorskich i prowadzenia tej listy przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów oraz w celu zapewnienia warunków do wykonywania ustawowych zadań samorządu zawodowego biegłych rewidentów przez PIBR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (spełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze) w związku z Ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z obowiązującą w PIBR Procedurą wpisu na listę firm audytorskich - Polska Izba Biegłych Rewidentów publikuje informacje o wnioskach o wpis na listę na portalu PIBR, do którego dostęp możliwy jest po zalogowaniu przez biegłych rewidentów. Jednocześnie z publikacją informacji o wnioskach o wpis na listę firm audytorskich PIBR wzywa do zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń co do wnioskodawców, w celu sprawdzenia nieposzlakowanej opinii osoby żądającej wpisu na listę.

Ponadto, zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadorze publicznym lista firm audytorskich udostępniana jest publicznie na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do dokonania wpisu na listę firm audytorskich, a po dokonaniu wpisu Pana/Pani dane będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez czas posiadania uprawnień do wykonywania zawodu biegłego rewidenta oraz przez okres niezbędny do wykonywania zadań przez samorząd zawodowy biegłych rewidentów.

Zgodnie z RODO osobie której dane dotyczą przysługuje w odpowiednim przypadku: prawo dostępu do danych (zgodnie z art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO), prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO), prawo sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO) oraz prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO).

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i jest niezbędne do dokonania wpisu na listę firm audytorskich.

Informujemy ponadto, że Pana/Pani dane nie będą profilowane, w tym nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje w stosunku do Pana/Pani osoby.

WZÓR P2

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

P2

__________________________________________________________________________

Nazwa spółki
Adres wykonywania

działalności przez spółkę

Nazwa i numer właściwego

rejestru publicznego

Telefon

Reprezentowana przez:

Lp.Imię i nazwiskoNumer w rejestrze

WNIOSEK O WPIS

spółki cywilnej na listę firm audytorskich

Na podstawie przepisów art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", wnosimy o wpis na listę firm audytorskich, o której mowa w tym artykule ustawy, Spółki cywilnej prowadzącej działalność pod firmą:

Nazwa firmy
Skrócona nazwa

(opcjonalnie)

Adres wykonywania

działalności przez spółkę

Adres korespondencyjny

(jeśli inny niż adres siedziby)

E-mailTelefon

Spółka będzie prowadzić działalność wyłącznie w zakresie 3 :

wykonywania czynności rewizji finansowej,

usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych,

doradztwa podatkowego,

prowadzenia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,

działalności wydawniczej lub szkoleniowej w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków,

wykonywania ekspertyz lub sporządzania opinii ekonomiczno-finansowych,

świadczenia usług doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej, prawa podatkowego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw,

świadczenia usług atestacyjnych innych niż czynności rewizji finansowej, niezastrzeżonych do wykonywania przez biegłych rewidentów,

świadczenia usług pokrewnych,

świadczenia innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.

Uzasadnienie

Spółka spełnia wymagania art. 46 i art. 47 ustawy, co wynika z treści tego wniosku oraz z załączonych do wniosku dokumentów:
1. Umowa spółki / uchwała wspólników zmieniająca umowę spółki 4 .
2. Lista wspólników 5 .
3. Zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 6
4. Oświadczenie o zdolności do prowadzenia działalności (P7).
5. Formularz z danymi firmy (P8).
6. Dowód wniesienia opłaty za wpis na listę firm audytorskich.

Ponadto oświadczamy, że Spółka nie przekroczy zakresu działalności zadeklarowanego we wniosku.

Miejscowość i data
Podpisy

Klauzula informacyjna RODO

Informujemy, że administratorem danych osobowych osób reprezentujących spółki ubiegające się o wpis na listę firm audytorskich jest Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR), al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, numer telefonu: (22) 637 30 80-81.

W Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem e-mail: IOD@pibr.org.pl lub pod adresem korespondencyjnym: al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa.

Informujemy, że dane osobowe osób reprezentujących spółki ubiegające się o wpis na listę firm audytorskich będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) w związku z Ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w celu:

a. obsługi i realizacji wniosku o wpis spółki na listę firm audytorskich i prowadzenia tej listy przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów oraz w celu zapewnienia warunków do wykonywania ustawowych zadań samorządu zawodowego biegłych rewidentów przez PIBR;

b. identyfikacji reprezentantów i innych osób upoważnionych, koordynacji współpracy i bieżącego kontaktu.

Odbiorcą danych osobowych osób reprezentujące spółki ubiegające się o wpis na listę firm audytorskich mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z obowiązującą w PIBR Procedurą wpisu na listę firm audytorskich - Polska Izba Biegłych Rewidentów publikuje informacje o wnioskach o wpis do rejestru na portalu PIBR, do którego dostęp możliwy jest po zalogowaniu przez biegłych rewidentów. Jednocześnie z publikacją informacji o wnioskach o wpis na listę firm audytorskich PIBR wzywa do zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń co do wnioskodawców, w celu sprawdzenia nieposzlakowanej opinii podmiotu żądającego wpisu na listę firm audytorskich.

Ponadto, zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadorze publicznym lista firm audytorskich udostępniana jest publicznie na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Informujemy, że dane osobowe osób reprezentujące spółki ubiegające się o wpis na listę firm audytorskich będą przetwarzane przez okres niezbędny do dokonania wpisu na listę, a po dokonaniu wpisu dane będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa - do czasu posiadania uprawnień pozwalających do prowadzenia firmy audytorskiej oraz przez okres niezbędny do wykonywania zadań przez samorząd zawodowy biegłych rewidentów.

Zgodnie z RODO osobie której dane dotyczą przysługuje w odpowiednim przypadku: prawo dostępu do danych (zgodnie z art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO), prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO), prawo sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO) oraz prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO).

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i jest niezbędne do dokonania wpisu spółki na listę firm audytorskich.

Informujemy ponadto, że dane osób reprezentujące spółki ubiegające się o wpis na listę firm audytorskich nie będą profilowane, w tym nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje w stosunku do tych osób.

WZÓR P3

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

P3

__________________________________________________________________________

Nazwa spółki
Adres spółki
Nazwa i numer właściwego

rejestru publicznego

Telefon

Reprezentowana przez:

Lp.Imię i nazwiskoNumer w rejestrze

WNIOSEK O WPIS

spółki jawnej na listę firm audytorskich

Na podstawie przepisów art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", wnosimy o wpis na listę firm audytorskich, o której mowa w tym artykule ustawy, Spółki jawnej prowadzącej działalność pod firmą:

Nazwa firmy
Skrócona nazwa

(opcjonalnie)

Adres siedziby
Adres korespondencyjny

(jeśli inny niż adres siedziby)

E-mailTelefon

Spółka będzie prowadzić działalność wyłącznie w zakresie 7 :

wykonywania czynności rewizji finansowej,

usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych,

doradztwa podatkowego,

prowadzenia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,

działalności wydawniczej lub szkoleniowej w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków,

wykonywania ekspertyz lub sporządzania opinii ekonomiczno-finansowych,

świadczenia usług doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej, prawa podatkowego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw,

świadczenia usług atestacyjnych innych niż czynności rewizji finansowej, niezastrzeżonych do wykonywania przez biegłych rewidentów,

świadczenia usług pokrewnych,

Świadczenia innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.

Uzasadnienie

Spółka spełnia wymagania art. 46 i art. 47 ustawy, co wynika z treści tego wniosku oraz z załączonych do wniosku dokumentów:
1. Umowa spółki / uchwała wspólników zmieniająca umowę spółki 8 .
2. Lista wspólników 9 .
3. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. 10
4. Oświadczenie o zdolności do prowadzenia działalności (P7).
5. Formularz z danymi firmy (P8).
6. Dowód wniesienia opłaty za wpis na listę firm audytorskich.

Ponadto oświadczamy, że Spółka nie przekroczy zakresu działalności zadeklarowanego we wniosku.

Ponadto oświadczamy, że Spółka nie przekroczy zakresu działalności zadeklarowanego we wniosku.

Miejscowość i data
Podpisy

Klauzula informacyjna RODO

Informujemy, że administratorem danych osobowych osób reprezentujących spółki ubiegające się o wpis na listę firm audytorskich jest Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR), al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, numer telefonu: (22) 637 30 80-81.

W Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem e-mail: IOD@pibr.org.pl lub pod adresem korespondencyjnym: al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa.

Informujemy, że dane osobowe osób reprezentujących spółki ubiegające się o wpis na listę firm audytorskich będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) w związku z Ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w celu:

a. obsługi i realizacji wniosku o wpis spółki na listę firm audytorskich i prowadzenia tej listy przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów oraz w celu zapewnienia warunków do wykonywania ustawowych zadań samorządu zawodowego biegłych rewidentów przez PIBR;

b. identyfikacji reprezentantów i innych osób upoważnionych, koordynacji współpracy i bieżącego kontaktu.

Odbiorcą danych osobowych osób reprezentujące spółki ubiegające się o wpis na listę firm audytorskich mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z obowiązującą w PIBR Procedurą wpisu na listę firm audytorskich - Polska Izba Biegłych Rewidentów publikuje informacje o wnioskach o wpis do rejestru na portalu PIBR, do którego dostęp możliwy jest po zalogowaniu przez biegłych rewidentów. Jednocześnie z publikacją informacji o wnioskach o wpis na listę firm audytorskich PIBR wzywa do zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń co do wnioskodawców, w celu sprawdzenia nieposzlakowanej opinii podmiotu żądającego wpisu na listę firm audytorskich.

Ponadto, zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadorze publicznym lista firm audytorskich udostępniana jest publicznie na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Informujemy, że dane osobowe osób reprezentujące spółki ubiegające się o wpis na listę firm audytorskich będą przetwarzane przez okres niezbędny do dokonania wpisu na listę, a po dokonaniu wpisu dane będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa - do czasu posiadania uprawnień pozwalających do prowadzenia firmy audytorskiej oraz przez okres niezbędny do wykonywania zadań przez samorząd zawodowy biegłych rewidentów.

Zgodnie z RODO osobie której dane dotyczą przysługuje w odpowiednim przypadku: prawo dostępu do danych (zgodnie z art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO), prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO), prawo sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO) oraz prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO).

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i jest niezbędne do dokonania wpisu spółki na listę firm audytorskich.

Informujemy ponadto, że dane osób reprezentujące spółki ubiegające się o wpis na listę firm audytorskich nie będą profilowane, w tym nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje w stosunku do tych osób.

WZÓR P4

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

P4

__________________________________________________________________________

Nazwa spółki
Adres spółki
Nazwa i numer właściwego

rejestru publicznego

Telefon

Reprezentowana przez:

Lp.Imię i nazwiskoNumer w rejestrze

WNIOSEK O WPIS

spółki partnerskiej na listę firm audytorskich

Na podstawie przepisów art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", wnosimy o wpis na listę firm audytorskich, o której mowa w tym artykule ustawy, Spółki partnerskiej prowadzącej działalność pod firmą:

Nazwa firmy
Skrócona nazwa

(opcjonalnie)

Adres siedziby
Adres korespondencyjny

(jeśli inny niż adres siedziby)

E-mailTelefon

Spółka będzie prowadzić działalność wyłącznie w zakresie 11 :

wykonywania czynności rewizji finansowej,

usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych,

doradztwa podatkowego,

prowadzenia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,

działalności wydawniczej lub szkoleniowej w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków,

wykonywania ekspertyz lub sporządzania opinii ekonomiczno-finansowych,

świadczenia usług doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej, prawa podatkowego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw,

świadczenia usług atestacyjnych innych niż czynności rewizji finansowej, niezastrzeżonych do wykonywania przez biegłych rewidentów,

świadczenia usług pokrewnych,

Świadczenia innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.

Uzasadnienie

Spółka spełnia wymagania art. 46 i art. 47 ustawy, co wynika z treści tego wniosku oraz z załączonych do wniosku dokumentów:
1. Umowa spółki / uchwała wspólników zmieniająca umowę spółki 12 .
2. Lista wspólników 13 .
3. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. 14
4. Oświadczenie o zdolności do prowadzenia działalności (P7).
5. Formularz z danymi firmy (P8).
6. Dowód wniesienia opłaty za wpis na listę firm audytorskich.

Ponadto oświadczamy, że Spółka nie przekroczy zakresu działalności zadeklarowanego we wniosku.

Miejscowość i data
Podpisy

Klauzula informacyjna RODO

Informujemy, że administratorem danych osobowych osób reprezentujących spółki ubiegające się o wpis na listę firm audytorskich jest Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR), al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, numer telefonu: (22) 637 30 80-81.

W Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem e-mail: IOD@pibr.org.pl lub pod adresem korespondencyjnym: al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa.

Informujemy, że dane osobowe osób reprezentujących spółki ubiegające się o wpis na listę firm audytorskich będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) w związku z Ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w celu:

a. obsługi i realizacji wniosku o wpis spółki na listę firm audytorskich i prowadzenia tej listy przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów oraz w celu zapewnienia warunków do wykonywania ustawowych zadań samorządu zawodowego biegłych rewidentów przez PIBR;

b. identyfikacji reprezentantów i innych osób upoważnionych, koordynacji współpracy i bieżącego kontaktu.

Odbiorcą danych osobowych osób reprezentujące spółki ubiegające się o wpis na listę firm audytorskich mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z obowiązującą w PIBR Procedurą wpisu na listę firm audytorskich - Polska Izba Biegłych Rewidentów publikuje informacje o wnioskach o wpis do rejestru na portalu PIBR, do którego dostęp możliwy jest po zalogowaniu przez biegłych rewidentów. Jednocześnie z publikacją informacji o wnioskach o wpis na listę firm audytorskich PIBR wzywa do zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń co do wnioskodawców, w celu sprawdzenia nieposzlakowanej opinii podmiotu żądającego wpisu na listę firm audytorskich.

Ponadto, zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadorze publicznym lista firm audytorskich udostępniana jest publicznie na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Informujemy, że dane osobowe osób reprezentujące spółki ubiegające się o wpis na listę firm audytorskich będą przetwarzane przez okres niezbędny do dokonania wpisu na listę, a po dokonaniu wpisu dane będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa - do czasu posiadania uprawnień pozwalających do prowadzenia firmy audytorskiej oraz przez okres niezbędny do wykonywania zadań przez samorząd zawodowy biegłych rewidentów.

Zgodnie z RODO osobie której dane dotyczą przysługuje w odpowiednim przypadku: prawo dostępu do danych (zgodnie z art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO), prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO), prawo sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO) oraz prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO).

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i jest niezbędne do dokonania wpisu spółki na listę firm audytorskich.

Informujemy ponadto, że dane osób reprezentujące spółki ubiegające się o wpis na listę firm audytorskich nie będą profilowane, w tym nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje w stosunku do tych osób.

WZÓR P5

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

P5

__________________________________________________________________________

Nazwa spółki
Adres spółki
Nazwa i numer właściwego

rejestru publicznego

Telefon

Reprezentowana przez:

Lp.Imię i nazwiskoNumer w rejestrze

WNIOSEK O WPIS

spółki komandytowej na listę firm audytorskich

Na podstawie przepisów art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", wnosimy o wpis na listę firm audytorskich, o której mowa w tym artykule ustawy, Spółki komandytowej prowadzącej działalność pod firmą:

Nazwa firmy
Skrócona nazwa

(opcjonalnie)

Adres siedziby
Adres korespondencyjny

(jeśli inny niż adres siedziby)

E-mailTelefon

Spółka będzie prowadzić działalność wyłącznie w zakresie 15 :

wykonywania czynności rewizji finansowej,

usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych,

doradztwa podatkowego,

prowadzenia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,

działalności wydawniczej lub szkoleniowej w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków,

wykonywania ekspertyz lub sporządzania opinii ekonomiczno-finansowych,

świadczenia usług doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej, prawa podatkowego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw,

świadczenia usług atestacyjnych innych niż czynności rewizji finansowej, niezastrzeżonych do wykonywania przez biegłych rewidentów,

świadczenia usług pokrewnych,

Świadczenia innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.

Uzasadnienie

Spółka spełnia wymagania art. 46 i art. 47 ustawy, co wynika z treści tego wniosku orazz załączonych do wniosku dokumentów:
1. Umowa spółki / uchwała wspólników zmieniająca umowę spółki 16 .
2. Lista wspólników 17 .
3. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. 18
4. Oświadczenie o zdolności do prowadzenia działalności (P7).
5. Formularz z danymi firmy (P8).
6. Dowód wniesienia opłaty za wpis na listę firm audytorskich.

Ponadto oświadczamy, że Spółka nie przekroczy zakresu działalności zadeklarowanego we wniosku.

Miejscowość i data
Podpisy

Klauzula informacyjna RODO

Informujemy, że administratorem danych osobowych osób reprezentujących spółki ubiegające się o wpis na listę firm audytorskich jest Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR), al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, numer telefonu: (22) 637 30 80-81.

W Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem e-mail: IOD@pibr.org.pl lub pod adresem korespondencyjnym: al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa.

Informujemy, że dane osobowe osób reprezentujących spółki ubiegające się o wpis na listę firm audytorskich będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) w związku z Ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w celu:

a. obsługi i realizacji wniosku o wpis spółki na listę firm audytorskich i prowadzenia tej listy przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów oraz w celu zapewnienia warunków do wykonywania ustawowych zadań samorządu zawodowego biegłych rewidentów przez PIBR;

b. identyfikacji reprezentantów i innych osób upoważnionych, koordynacji współpracy i bieżącego kontaktu.

Odbiorcą danych osobowych osób reprezentujące spółki ubiegające się o wpis na listę firm audytorskich mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z obowiązującą w PIBR Procedurą wpisu na listę firm audytorskich - Polska Izba Biegłych Rewidentów publikuje informacje o wnioskach o wpis do rejestru na portalu PIBR, do którego dostęp możliwy jest po zalogowaniu przez biegłych rewidentów. Jednocześnie z publikacją informacji o wnioskach o wpis na listę firm audytorskich PIBR wzywa do zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń co do wnioskodawców, w celu sprawdzenia nieposzlakowanej opinii podmiotu żądającego wpisu na listę firm audytorskich.

Ponadto, zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadorze publicznym lista firm audytorskich udostępniana jest publicznie na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Informujemy, że dane osobowe osób reprezentujące spółki ubiegające się o wpis na listę firm audytorskich będą przetwarzane przez okres niezbędny do dokonania wpisu na listę, a po dokonaniu wpisu dane będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa - do czasu posiadania uprawnień pozwalających do prowadzenia firmy audytorskiej oraz przez okres niezbędny do wykonywania zadań przez samorząd zawodowy biegłych rewidentów.

Zgodnie z RODO osobie której dane dotyczą przysługuje w odpowiednim przypadku: prawo dostępu do danych (zgodnie z art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO), prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO), prawo sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO) oraz prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO).

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i jest niezbędne do dokonania wpisu spółki na listę firm audytorskich.

Informujemy ponadto, że dane osób reprezentujące spółki ubiegające się o wpis na listę firm audytorskich nie będą profilowane, w tym nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje w stosunku do tych osób.

WZÓR P6

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

P6

__________________________________________________________________________

Nazwa wnioskodawcy
Adres
Nazwa i numer właściwego

rejestru publicznego

Telefon

Reprezentowana przez Zarząd:

Lp.Imię i nazwiskoNumer w rejestrze

WNIOSEK O WPIS

spółki kapitałowej lub spółdzielni lub spółdzielczego związku rewizyjnego 19

na listę firm audytorskich

Na podstawie przepisów art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", wnosimy o wpis na listę firm audytorskich, o której mowa w tym artykule ustawy, osoby prawnej:

Nazwa firmy
Skrócona nazwa

(opcjonalnie)

Adres siedziby
Adres korespondencyjny

(jeśli inny niż adres siedziby)

E-mailTelefon

Wnioskodawca będzie prowadzić działalność wyłącznie w zakresie 20 :

wykonywania czynności rewizji finansowej,

usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych,

doradztwa podatkowego,

prowadzenia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,

działalności wydawniczej lub szkoleniowej w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków,

wykonywania ekspertyz lub sporządzania opinii ekonomiczno-finansowych,

świadczenia usług doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej, prawa podatkowego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw,

świadczenia usług atestacyjnych innych niż czynności rewizji finansowej, niezastrzeżonych do wykonywania przez biegłych rewidentów,

świadczenia usług pokrewnych,

Świadczenia innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.

Uzasadnienie

Wnioskodawca spełnia wymagania art. 46 i art. 47 ustawy, co wynika z treści tego wniosku oraz z załączonych do wniosku dokumentów:
1. Umowa spółki / uchwała wspólników/akcjonariuszy/walnego zgromadzenia zmieniająca umowę spółki / statut 21 .
2. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. 22
3. Listy wspólników/akcjonariuszy 23 .
4. Lista członków Zarządu (nazwiska i imiona, adresy służbowe, a w przypadku biegłych rewidentów, także ich numery w rejestrze).
5. Lista członków organów nadzorczych (nazwiska i imiona, adresy służbowe, a w przypadku biegłych rewidentów, także ich numery w rejestrze).
6. Oświadczenie o zdolności do prowadzenia działalności (P7).
7. Formularz z danymi firmy (P8).
8. Dowód wniesienia opłaty za wpis na listę firm audytorskich.

Ponadto oświadczamy, że firma audytorska nie przekroczy zakresu działalności zadeklarowanego we wniosku.

Miejscowość i data
Podpisy

Klauzula informacyjna RODO

Informujemy, że administratorem danych osobowych osób reprezentujących spółki ubiegające się o wpis na listę firm audytorskich jest Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR), al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, numer telefonu: (22) 637 30 80-81.

W Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem e-mail: IOD@pibr.org.pl lub pod adresem korespondencyjnym: al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa.

Informujemy, że dane osobowe osób reprezentujących spółki ubiegające się o wpis na listę firm audytorskich będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) w związku z Ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w celu:

a. obsługi i realizacji wniosku o wpis spółki na listę firm audytorskich i prowadzenia tej listy przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów oraz w celu zapewnienia warunków do wykonywania ustawowych zadań samorządu zawodowego biegłych rewidentów przez PIBR;

b. identyfikacji reprezentantów i innych osób upoważnionych, koordynacji współpracy i bieżącego kontaktu.

Odbiorcą danych osobowych osób reprezentujące spółki ubiegające się o wpis na listę firm audytorskich mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z obowiązującą w PIBR Procedurą wpisu na listę firm audytorskich - Polska Izba Biegłych Rewidentów publikuje informacje o wnioskach o wpis do rejestru na portalu PIBR, do którego dostęp możliwy jest po zalogowaniu przez biegłych rewidentów. Jednocześnie z publikacją informacji o wnioskach o wpis na listę firm audytorskich PIBR wzywa do zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń co do wnioskodawców, w celu sprawdzenia nieposzlakowanej opinii podmiotu żądającego wpisu na listę firm audytorskich.

Ponadto, zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadorze publicznym lista firm audytorskich udostępniana jest publicznie na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Informujemy, że dane osobowe osób reprezentujące spółki ubiegające się o wpis na listę firm audytorskich będą przetwarzane przez okres niezbędny do dokonania wpisu na listę, a po dokonaniu wpisu dane będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa - do czasu posiadania uprawnień pozwalających do prowadzenia firmy audytorskiej oraz przez okres niezbędny do wykonywania zadań przez samorząd zawodowy biegłych rewidentów.

Zgodnie z RODO osobie której dane dotyczą przysługuje w odpowiednim przypadku: prawo dostępu do danych (zgodnie z art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO), prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO), prawo sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO) oraz prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO).

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i jest niezbędne do dokonania wpisu spółki na listę firm audytorskich.

Informujemy ponadto, że dane osób reprezentujące spółki ubiegające się o wpis na listę firm audytorskich nie będą profilowane, w tym nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje w stosunku do tych osób.

WZÓR P7

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

P7

__________________________________________________________________________

Nazwa firmy

OŚWIADCZENIE

o zdolności do prowadzenia działalności

Na podstawie przepisów art. 57 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.) oświadczam, że posiadam zdolność do prowadzenia działalności 24 .

Imię i nazwiskoNumer w rejestrzePodpis

WZÓR P12

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

P12

__________________________________________________________________________

Nazwa firmy
Nazwa organu 25
Numer firmy w rejestrz organu1

rejestru publicznego

Adres firmy
Telefon

Reprezentowana przez :

Lp.Imię i nazwisko

WNIOSEK O WPIS

firmy audytorskiej zatwierdzonej w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej na listę firm audytorskich

Na podstawie przepisów art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", wnosimy o wpis na listę firm audytorskich, o której mowa w tym artykule ustawy, firmy audytorskiej zatwierdzonej w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej na listę firm audytorskich:

Nazwa firmy
Skrócona nazwa

(opcjonalnie)

Adres siedziby
Adres korespondencyjny

(jeśli inny niż adres siedziby)

E-mailTelefon

Uzasadnienie

Firma spełnia wymagania art. 58 ustawy, co wynika z treści tego wniosku oraz z załączonych do wniosku dokumentów:
1. Oryginał zaświadczenia wydanego przez organ zatwierdzający z państwa członkowskiego pochodzenia, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, potwierdzające zatwierdzenie w danym państwie Unii Europejskiej.
2. Dowód wniesienia opłaty za wpis na listę firm audytorskich.
Miejscowość i data
Podpisy

Klauzula informacyjna RODO

Informujemy, że administratorem danych osobowych osób reprezentujących spółki ubiegające się o wpis na listę firm audytorskich jest Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR), al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, numer telefonu: (22) 637 30 80-81.

W Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem e-mail: IOD@pibr.org.pl lub pod adresem korespondencyjnym: al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa.

Informujemy, że dane osobowe osób reprezentujących spółki ubiegające się o wpis na listę firm audytorskich będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) w związku z Ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w celu:

a) obsługi i realizacji wniosku o wpis spółki na listę firm audytorskich i prowadzenia tej listy przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów oraz w celu zapewnienia warunków do wykonywania ustawowych zadań samorządu zawodowego biegłych rewidentów przez PIBR;

b) identyfikacji reprezentantów i innych osób upoważnionych, koordynacji współpracy i bieżącego kontaktu.

Odbiorcą danych osobowych osób reprezentujące spółki ubiegające się o wpis na listę firm audytorskich mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z obowiązującą w PIBR Procedurą wpisu na listę firm audytorskich - Polska Izba Biegłych Rewidentów publikuje informacje o wnioskach o wpis do rejestru na portalu PIBR, do którego dostęp możliwy jest po zalogowaniu przez biegłych rewidentów. Jednocześnie z publikacją informacji o wnioskach o wpis na listę firm audytorskich PIBR wzywa do zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń co do wnioskodawców, w celu sprawdzenia nieposzlakowanej opinii podmiotu żądającego wpisu na listę firm audytorskich.

Ponadto, zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadorze publicznym lista firm audytorskich udostępniana jest publicznie na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Informujemy, że dane osobowe osób reprezentujące spółki ubiegające się o wpis na listę firm audytorskich będą przetwarzane przez okres niezbędny do dokonania wpisu na listę, a po dokonaniu wpisu dane będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa - do czasu posiadania uprawnień pozwalających do prowadzenia firmy audytorskiej oraz przez okres niezbędny do wykonywania zadań przez samorząd zawodowy biegłych rewidentów.

Zgodnie z RODO osobie której dane dotyczą przysługuje w odpowiednim przypadku: prawo dostępu do danych (zgodnie z art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO), prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO), prawo sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO) oraz prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO).

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i jest niezbędne do dokonania wpisu spółki na listę firm audytorskich.

Informujemy ponadto, że dane osób reprezentujące spółki ubiegające się o wpis na listę firm audytorskich nie będą profilowane, w tym nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje w stosunku do tych osób.

WZÓR P13

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

P13

__________________________________________________________________________

FORMULARZ AKTUALIZACJI DANYCH FIRMY AUDYTORSKIEJ

Numer na liście
Pełna nazwa firmy
Skrócona nazwa

(opcjonalnie)

Adres siedziby
Adres korespondencyjny

(jeśli inny niż adres siedziby)

E-mailTelefon
Adres strony internetowej
Imię i nazwisko, numer telefonu oraz e-mail osoby wyznaczonej do kontaktów
Dane właścicieli, wspólników (w tym komplementariuszy), udziałowców (akcjonariuszy) członków zarządu oraz członków organów nadzorczych
Imię i nazwiskoAdresFunkcja1)
Dane wszystkich biegłych rewidentów zatrudnionych w firmie audytorskiej lub z nim powiązanych jako wspólnicy lub w inny sposób
Lp.Imię i nazwiskoNumer w rejestrze
Adresy oddziałów firmy audytorskiej
Lp.Miasto, kodUlica, numer
Informacja o członkostwie w sieci2) oraz wykaz nazw i adresów firm audytorskich w sieci
Lp.NazwaAdres
Informacja o podmiotach powiązanych3) z firmą audytorską lub wskazanie miejsca, w którym informacje te są publicznie dostępne
Lp.NazwaAdres
Numer w rejestrze nadany firmie audytorskiej przez organ rejestrujący innego państwa

(jeżeli dotyczy)

Nazwa organu
Miejscowość i data
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy audytorskiej
Podpis

______

1) Wybierz spośród: właściciel, wspólnik, udziałowiec, członek zarządu, członek organów nadzorczych.

2) W rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.).

3) W rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.).

1 Zaznacz właściwe.
2 Nieobowiązkowe
3 Zaznacz właściwe.
4 Skreśl błędne.
5 Lista wspólników powinna zawierać: liczbę głosów, nazwiska i imiona, adresy służbowe wspólników oraz ich numery w rejestrze biegłych rewidentów (dotyczy to także firm audytorskich).
6 Nieobowiązkowe
7 Zaznacz właściwe.
8 Skreśl błędne.
9 Lista wspólników powinna zawierać: liczbę głosów, nazwiska i imiona, adresy służbowe wspólników oraz ich numery w rejestrze biegłych rewidentów (dotyczy to także firm audytorskich).
10 Nieobowiązkowe
11 Zaznacz właściwe.
12 Skreśl błędne.
13 Lista wspólników powinna zawierać: liczbę głosów, nazwiska i imiona, adresy służbowe wspólników oraz ich numery w rejestrze biegłych rewidentów (dotyczy to także firm audytorskich).
14 Nieobowiązkowe.
15 zaznacz właściwe.
16 Skreśl błędne.
17 Lista wspólników powinna zawierać: liczbę głosów, nazwiska i imiona, adresy służbowe wspólników oraz ich numery w rejestrze biegłych rewidentów (dotyczy to także firm audytorskich).
18 Nieobowiązkowe.
19 Skreśl błędne.
20 Zaznacz właściwe.
21 Skreśl błędne.
22 Nieobowiązkowe.
23 Lista wspólników/akcjonariuszy powinna zawierać: liczbę głosów, nazwiska i imiona, adresy służbowe wspólników/akcjonariuszy oraz ich numery w rejestrze biegłych rewidentów (dotyczy to także firm audytorskich).
24 Oświadczenie podpisują członkowie zarządu, a w przypadku braku zarządu, właściciele lub wspólnicy/akcjonariusze.
25 Nazwa organu, który zatwierdził firmę audytorską w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej.