Radc.2017.12.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 63/X/2017
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 8 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych

Na podstawie § 42 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale Nr 10/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych 1  w § 3:
1) w ust. 2 na końcu dodaje się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 3-5";
2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zwrotowi podlegają koszty:

1) przejazdu środkami transportu kolejowego w przedziałach I i II klasy, w tym przedziałach z miejscami sypialnymi;

2) przejazdu posiadanym samochodem - w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr w kwocie 0,60 zł;

3) opłat za przejazd autostradami płatnymi;

4) opłat parkingowych oraz postojowych;

5) przelotu samolotem, w tym koszty dojazdu z i do portu lotniczego, do wysokości kosztów przejazdu własnym samochodem ustalanych w sposób, o którym mowa w pkt 2.";

3) uchyla się ust. 4.
§  2.  Do podróży służbowych rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały przepisy uchwały zmienianej w § 1 stosuj się w brzmieniu dotychczasowym.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1 Niniejsza uchwała została zmieniona:

1) uchwałą Nr 25/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 lutego 2011 11 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych;

2) uchwałą Nr 44/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych;

3) uchwałą Nr 47/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 r. w sprawie powołania Krajowej Komisji Wyborczej;

4) uchwałą Nr 59/V1II/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 11 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru Kolegium Redakcyjnego biuletynu "Radca Prawny" oraz uchwałę w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych;

5) uchwałą Nr 139/VIII/2012 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych;

6) uchwałą Nr 10/IX/2013 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 grudnia 2013 11 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych;

7) uchwałą Nr 40/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych, Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów oraz uchwały w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych;

8) uchwałą Nr 65/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 września 2014 11 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych;

9) uchwałą Nr 79/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 grudnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób