Akty korporacyjne

Lekarz.2018.1.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 15/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 26 stycznia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wydawania "Newslettera Naczelnej Izby Lekarskiej"

Na podstawie art. 5 pkt 13 w związku z art. 39 ust. 1 pkt 4, art. 40 ust. 4 i art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168), art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. nr 5, poz. 24, z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej nr 231/17/P-VII z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wydawania "Newslettera Naczelnej Izby Lekarskiej" § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 3. 1. "Newsletter Naczelnej Izby Lekarskiej" będzie wydawany z częstotliwością co trzy tygodnie".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.