Akty korporacyjne

Rewid.2019.11.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 listopada 2019 r.

UCHWAŁA Nr 587/7A/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad lokowania środków finansowych Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 5 pkt 2) Podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się zmianę w Zasadach lokowania środków finansowych Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 2982/49/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zasad lokowania środków finansowych Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zwanych dalej "Zasadami lokowania środków finansowych PIBR", w ten sposób, że § 1 ust. 2 pkt 1) Zasad lokowania środków finansowych PIBR, otrzymuje następujące brzmienie:

"1) lokaty bankowe, z tym że środki finansowe lokowane na lokatach bankowych w jednym banku nie mogą przekroczyć wysokości 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów zł)".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.