Akty korporacyjne

Rewid.2019.9.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 września 2019 r.

UCHWAŁA Nr 385/5/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 24 września 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad finansowania działalności regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421, z późn. zm. 1 ) w związku z § 6 ust. 1 pkt 1 oraz 4 podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm. 2 ) uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale Nr 2680/47/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zasad finansowania działalności regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 1 w § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. W celu zapewnienia środków na finansowanie działalności statutowej, w tym na funkcjonowanie biura i jego obsługę, Oddziały otrzymują 60% wpływów z tytułu składek członkowskich biegłych rewidentów należących do danego Oddziału, z zastrzeżeniem ust. 6.";

2) w § 2 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. W przypadku realizacji przez Oddziały zadań zleconych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, środki na dofinansowanie lub sfinansowanie tych zadań kierowane są do tych Oddziałów przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą począwszy od składek członkowskich biegłych rewidentów należnych za I kwartał 2020 r.
1 Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym zmieniona ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421, z późn. zm.).
2 Uchwała Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniona uchwałami: Nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz Nr 50/2019 IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.