Zmiana uchwały w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców... - OpenLEX

Zmiana uchwały w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych.

Akty korporacyjne

Radc.2017.6.9

Akt nieoceniany
Wersja od: 9 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 48/X/2017
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 9 czerwca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych

Na podstawie art. 60 pkt 8 lit. a oraz pkt 9a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233, 1579 i 2261), uchwala się, co następuje:
§  1. 
W uchwale Nr 98/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 32:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a) Krajowa Rada Radców Prawnych na kolejnych posiedzeniach w toku kadencji może, po zapoznaniu się z opinią Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, dokonać zmiany liczby zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego.",

b)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Kandydatów na zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego przedstawia Krajowej Radzie Radców Prawych Główny Rzecznik Dyscyplinarny.",

c)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

6a. Wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego dokonuje Krajowa Rada Radców Prawnych.",

d)
w ust. 7 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie

"Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów.",

e)
ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Wybór zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego jest dokonywany nie później niż na drugim posiedzeniu Krajowej Rady Radców Prawnych w danej kadencji, a w przypadku, o którym mowa w ust. la - nie później niż na najbliższym posiedzeniu Krajowej Rady Radców Prawnych po upływie terminu zgłaszania kandydatów.";

2)
w § 33:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a) Rada okręgowej izby radców prawnych na kolejnych posiedzeniach w toku kadencji może, po zapoznaniu się z opinią rzecznika dyscyplinarnego okręgowej izby radców prawnych, dokonać zmiany liczby zastępców rzecznika dyscyplinarnego okręgowej izby radców prawnych.",

b)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Kandydatów na zastępców rzecznika dyscyplinarnego okręgowej izby radców prawnych przedstawia radzie okręgowej izby radców prawnych rzecznik dyscyplinarny okręgowej izby radców prawnych.",

c)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

6a. Wyboru zastępców rzecznika dyscyplinarnego okręgowej izby radców prawnych dokonuje rada okręgowej izby radców prawnych.",

d)
w ust. 7 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie

"Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów.";

3)
w § 34 w ust. 6 w zdaniu pierwszym wyrazy "ust. 1 pkt b-f" zastępuje się wyrazami "ust. 1 pkt 2-7".
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.