Akt korporacyjny

PAN.2018.9.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 17/2018
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 18 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2018, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 254 poz. 1707 i Dz. U. z 2017 r. poz. 2388) Prezydium Polskiej Akademii Nauk postanawia, co następuje:
§  1. 
1.  Prezydium PAN pozytywnie opiniuje przedstawioną przez Prezesa PAN propozycję zmiany podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2018, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziale 73011 i 73095.
2.  Załączniki Nr 1 i 3 do uchwały Prezydium PAN Nr 5/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2018, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§  2. 
1.  Prezydium PAN pozytywnie opiniuje przedstawioną przez Prezesa PAN propozycję zmiany podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2018, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziałach 73010, 73011 i 73095.
2.  Załączniki Nr 1 i 3 do uchwały Prezydium PAN Nr 5/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2018, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk zmienionej niniejszą uchwałą, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw nauki, otrzymają brzmienie określone w załącznikach Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

"Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/2018 Prezydium PAN"

PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK

PODZIAŁ NA ZADANIA

rozdział

paragraf

WyszczególnieniePODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2018 (W zł)Zmiany

niewymagające zgody dysponenta części budżetowej

Podział kwot po zmianach
01234
73010Działalność organów i korporacji uczonych PAN17 574 000017 574 000
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych17 574 000017 574 000
Koszty działalności statutowej organów Akademii i korporacji uczonych PAN13 644 00013 644 000
Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę3 930 0003 930 000
73011Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN38 739 000038 739 000
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych34 889 00034 889 000
§ 6560Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych3 463 0003 463 000
§ 2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205136 000136 000
§ 6209Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625251 000251 000
73095Pozostała działalność26 040 000026 040 000
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych25 540 000025 540 000
Działalność Kancelarii PAN19 902 00050 00019 952 000
Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą3 134 0003 134 000
Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę1 230 000-50 0001 180 000
Dotacja podmiotowa dla Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej1 274 0001 274 000
§ 2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych250 000250 000
§ 6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych250 000250 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK82 353 000082 353 000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

"Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2018 Prezudium PAN

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2018 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)
WyszczególnienieDotacja

podmiotowa

§ 2570

Dotacja celowa na kształcenie § 2800Dotacja celowa na wkład własny § 2009Dotacja celowa na wkład własny § 6209Dotacja celowa na inwestycje § 6220Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560RAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe25 976 00000001 280 00027 256 000
Biblioteka Gdańska6 000 0006 000 000
Biblioteka Kórnicka3 886 0001 280 0005 166 000
Archiwum w Warszawie1 800 0001 800 000
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie610 000610 000
Muzeum Ziemi2 822 0002 822 000
Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt2 000 0002 000 000
Stacje zagraniczne8 858 000000008 858 000
Centrum Badań Historycznych w Berlinie2 320 0002 320 000
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli977 000977 000
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie618 000618 000
Stacja Naukowa w Moskwie357 000357 000
Stacja Naukowa w Paryżu1 183 0001 183 000
Stacja Naukowa w Rzymie1 297 0001 297 000
Stacja Naukowa w Wiedniu2 106 0002 106 000
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej6 472 0000136 000251 000006 859 000
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej1 336 0001 336 000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej5 136 000136 000251 0005 523 000
Inne jednostki organizacyjne2 441 00000002 183 0004 624 000
Dom Seniora1 556 0001 556 000
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie567 000567 000
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie0
Zakład Doświadczalny w Kórniku0
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie w likwidacji0
Zakład Działalności Pomocniczej318 0002 183 0002 501 000
RAZEM rozdział 7301134 889 0000136 000251 00003 463 00038 739 000
Rozdział 73095 - dotacje dla instytutów, z tego:1 274 000250 00000001 524 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej1 274 0001 274 000
Instytuty naukowe PAN250 000250 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:41 840 000250 000042 090 000
Rozdział 7301017 574 00017 574 000
w tym: środki na DUN3 930 0003 930 000
Rozdział 7309524 266 000250 00024 516 000
w tym: środki na DUN1 180 0001 180 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN78 003 000250 000136 000251 000250 0003 463 00082 353 000

ZAŁĄCZNIK Nr  3

"Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/2018 Prezydium PAN"

PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK

PODZIAŁ NA ZADANIA

rozdział

paragraf

WyszczególnieniePODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2018 (w zł)Zmiany wymagające zgody dysponenta części budżetowejPodział kwot po zmianach
01234
73010Działalność organów i korporacji uczonych PAN17 574 000-589 36916 984 631
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych17 574 000-589 36916 984 631
Koszty działalności statutowej organów Akademii i korporacji uczonych PAN13 644 000-589 36913 054 631
Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę3 930 0003 930 000
73011Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN38 739 000443 36939 182 369
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych34 889 000443 36935 332 369
§ 6560Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych3 463 0003 463 000
§ 2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205136 000136 000
§ 6209Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625251 000251 000
73095Pozostała działalność26 040 000146 00026 186 000
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych25 540 000146 00025 686 000
Działalność Kancelarii PAN19 952 000146 00020 098 000
Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą3 134 0003 134 000
Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę1 180 0001 180 000
Dotacja podmiotowa dla Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej1 274 0001 274 000
§ 2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych250 000250 000
§ 6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych250 000250 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK82 353 000082 353 000

ZAŁĄCZNIK Nr  4

"Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2018 Prezydium PAN'

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2018 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)
WyszczególnienieDotacja

podmiotowa

§ 2570

Zmiany wymagające zgody dysponenta części budżetowejDotacja

podmiotowa

§ 2570

po

wnioskowanych

zmianach

Dotacja celowa na kształcenie § 2800Dotacja celowa na wkład własny § 2009Dotacja celowa na wkład własny § 6209Dotacja celowa na inwestycje § 6220Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560RAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe25 976 000312 00026 288 00000001 280 00027 568 000
Biblioteka Gdańska6 000 00042 0006 042 0006 042 000
Biblioteka Kórnicka3 886 000200 0004 086 0001 280 0005 366 000
Archiwum w Warszawie1 800 00035 0001 835 0001 835 000
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie610 00025 000635 000635 000
Muzeum Ziemi2 822 0002 822 0002 822 000
Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt2 000 0002 000 0002 000 000
Stacje zagraniczne8 858 00010 0008 868 000000008 868 000
Centrum Badań Historycznych w Berlinie2 320 0002 320 0002 320 000
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli977 000977 000977 000
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie618 00010 000628 000628 000
Stacja Naukowa w Moskwie357 000357 000357 000
Stacja Naukowa w Paryżu1 183 0001 183 0001 183 000
Stacja Naukowa w Rzymie1 297 0001 297 0001 297 000
Stacja Naukowa w Wiedniu2 1 06 0002 106 0002 106 000
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej6 472 00043 5696 515 5690136 000251 000006 902 569
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej1 336 00043 5691 379 5691 379 569
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej5136 0005 136 000136 000251 0005 523 000
Inne jednostki organizacyjne2 441 00087 8002 528 80000002183 0004 711 800
Dom Seniora1 556 00081 3001 637 3001 637 300
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie567 000567 000567 000
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie00
Zakład Doświadczalny w Kórniku00
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie w likwidacji00
Zakład Działalności Pomocniczej318 0006 500324 5002 183 0002 507 500
RAZEM rozdział 7301134 889 000443 36935 332 3690136 000251 00003 463 00039 182 369
Rozdział 73095 - dotacje dla Instytutów, z tego:1 274 00001 274 000250 00000001 524 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej1 274 0001 274 0001 274 000
Instytuty naukowe PAN0250 000250 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:41 840 000-443 36941 396 631250 000041 646 631
Rozdział 7301017 574 000-589 36916 984 63116 984 631
w tym: środki na DUN3 930 0003 930 0003 930 000
Rozdział 7309524 266 000146 00024 412 000250 00024 662 000
w tym: środki na DUN1 180 0001 180 0001 180 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN78 003 000078 003 000250 000136 000251 000250 0003 463 00082 353 000

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1 do uchwały - uwzględnia zaakceptowaną przez Prezesa PAN zmianę przeznaczenia dotacji podmiotowej w rozdziale 73095. Zgłoszone oszczędności w kwocie 50.000 zł w pozycji wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę zostaną przeznaczone na zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność Kancelarii PAN z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększonej aktywności Biura ds. Doskonałości Naukowej (20.000 zł) oraz na częściowe pokrycie kosztów związanych z usługami doradztwa IT i konsultingu IT do przygotowania przedmiotu zamówienia do dokumentacji konkursowej w związku z planowanym złożeniem jeszcze w roku bieżącym wniosku o dofinansowanie projektu PO Polska Cyfrowa w ramach II Osi priorytetowej "E- administracja i otwarty rząd".

Załącznik Nr 2 do uchwały - uwzględnia zaakceptowane przez Prezesa PAN rekomendacje Zespołu doradczego 1  w kwestii zmian w wysokości dotacji podmiotowych na rok 2018 dla 2 jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej. Członkowie Zespołu doradczego zarekomendowali zwiększenie dotacji podmiotowej dla Przedstawicielstwa PAN w Kijowie w wysokości 20.000 zł, przy czym operacja ta nastąpi dwuetapowo pierwsza transza 10.000 zł po podjęciu uchwały przez Prezydium PAN (w ramach oszczędności zgłoszonych przez dyrektora Stacji Naukowej w Paryżu - w załączniku widoczne odpowiednie zmniejszenie dotacji dla tej Stacji), a druga po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw nauki na przemieszczenie środków z rozdziału 73010 do rozdziału 73011. Takie rozwiązanie nie spowoduje na tym etapie konieczności zmiany budżetu w układzie zadaniowym.

Załącznik Nr 3 do uchwały - zawiera propozycję zmian w budżecie Akademii wymagających zgody dysponenta części budżetowej. W wyniku przeglądu zaangażowania wydatków budżetowych zidentyfikowano pewne oszczędności, które mogą być zagospodarowane w niżej opisany sposób, mianowicie proponuje się:

1) oszczędności w wysokości 589.369 zł ujawnione w dotacji podmiotowej ujmowanej w rozdziale 73010 przenieść na rzecz finansowania:

- zadań w ramach dotacji podmiotowej planowanej na finansowanie działalności jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej w rozdziale 73011 - kwotę 443.369 zł

- działalności Kancelarii PAN ujmowanej w ramach dotacji zapisanej w rozdziale 73095 - kwotę 146.000 zł;

oszczędności w rozdziale 73010 zasadniczo wynikają ze zmniejszenia stanu osobowego członków Akademii, kierownictwa PAN (redukcja o 1 liczby wiceprezesów PAN), a także przekroczeń limitów ograniczających podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;

2) rozdysponować sumę 443.369 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej z przeznaczeniem, w szczególności na finansowanie zadań badawczych, na pokrycie kosztów prac remontowych, na współfinansowanie kosztów bieżących związanych z utrzymaniem siedzib (w tym: obiektów zabytkowych), na zakup środków trwałych nieprzekraczających kwoty 10.000 zł (w tym: starodruków)', opisane propozycje uzyskały rekomendację zespołu doradczego;

3) przeznaczyć sumę 146.000 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Kancelarii PAN ze wskazaniem w szczególności na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem, przygotowaniem i złożeniem jeszcze w roku bieżącym wniosku o dofinansowanie projektu PO Polska Cyfrowa w ramach II Osi priorytetowej "E-administracja i otwarty rząd".

Załącznik Nr 4 do uchwały - zawiera szczegółowe rozdysponowanie sumy 443.369 zł na poszczególne jednostki organizacyjne Akademii nieposiadające osobowości prawnej.

Wnioskowane zmiany pozwolą efektywnie wykorzystać zidentyfikowane oszczędności. Opisane wyżej przemieszczenia i powtórny podział kwot spowodują zmiany w budżecie w układzie zadaniowym.

Finalnie, po uzyskaniu zgody dysponenta części budżetowej na opisane wyżej przeniesienia wydatków - budżet na rok 2018 w układzie zadaniowym po zmianach, będzie prezentował się następująco:

Zadanie 10.1 Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki 82.353.000 zł

Podzadanie 10.1.3 Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki 82.353.000 zł

Działanie 10.1.3.1 Działalność Polskiej Akademii Nauk 82.353.000 zł

Poddziałania:

10.1.3.1.1 Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk 16.984.631 zł

10.1.3.1.2 Działalność Kancelarii i krajowych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk 50.092.369 zł

10.1.3.1.3 Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk na forum międzynarodowym 15.276.000 zł

1 Zespół doradczy obradował na posiedzeniu w dniu 3 września br.