Akt korporacyjny

PAN.2017.11.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 listopada 2017 r.

UCHWAŁA Nr 36 /2017
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 21 listopada 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2017, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. Nr 254 poz. 1707) Prezydium Polskiej Akademii Nauk postanawia, co następuje:
§  1. 
1.  Prezydium PAN pozytywnie opiniuje przedstawioną przez Prezesa PAN propozycję zmiany podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2017, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziale 73011.
2.  Załącznik Nr 3 do uchwały Prezydium PAN Nr 1/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2017, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§  2. 
3.  Prezydium PAN pozytywnie opiniuje przedstawioną przez Prezesa PAN propozycję zmiany podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2017, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziałach 73010, 73011 i 73095.
4.  Załączniki Nr 1,2 i 3 do uchwały Prezydium PAN Nr 1/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2017, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk zmienionej uchwałą Nr 29/2017 Prezydium PAN z dnia 12 września 2017 r. oraz niniejszą uchwałą, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw nauki, otrzymają brzmienie określone w załącznikach Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2017 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

WyszczególnienieDotacja podmiotowa na rok 2017 § 2570Dotacja celowa na kształcenie § 2800Dotacja celowa na wkład własny § 2009Dotacja celowa na wkład własny § 6209Dotacja celowa na inwestycje § 6220Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560RAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe25 673 94000001 000 00026 673 940
Biblioteka Gdańska6 307 1006 307 100
Biblioteka Kórnicka3 844 0001 000 0004 844 000
Archiwum w Warszawie1 965 0401 965 040
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie610 000610 000
Muzeum Ziemi2 855 0002 855 000
Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt1 309 0001 309 000
Stacje zagraniczne8 783 800000008 783 800
Centrum Badań Historycznych w Beńinie2 402 5002 402 500
Biuro Promocji Nauki Pol$CA w Brukseli903 000903 000
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie608 000608 000
Stacja Naukowa w Moskwie560 000560 000
Stacja Naukowa w Paryżu1 134 3001 134 300
Stacja Naukowa w Rzymie1 241 0001 241 000
Stacja Naukowa w Wiedniu1 935 0001 935 000
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej5 962 400000005 962 400
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej1 336 0001 336 000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej4 626 4004 626 400
Inne jednostki organizacyjne2 075 69800001 800 0003 875 698
Dom Seniora1 554 0001 554 000
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie316 206316 206
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie0
Zakład Doświadczalny w Kórniku0
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie w likwidacji0
Zakład Działalności Pomocniczej205 4921 800 0002 005 492
Inne zadania0305 00092 000397 000
RAZEM rozdział 7301133 712 0380305 00092 00002 800 00036 909 038
Rozdział 73095 - dotacje dla instytutów, z tego:2 304 000250 00000002 554 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej1 274 0001 274 000
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur *)1 030 0001 030 000
Instytuty naukowe PAN250 000250 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:41 699 962400 000042 099 962
Rozdział 7301017 303 96217 303 962
w tym: środki na DUN3 909 0003 909 000
Rozdział 7309524 396 000400 00024 796 000
w tym: środki na DUN1 230 0001 230 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN77 716 000250 000305 00092 000400 0002 800 00081 563 000
*) Instytut międzynarodowy zakończył działalność z dniem 30 września 2017 roku

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK PODZIAŁ NA ZADANIA

rozdział paragrafWyszczególnieniePODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2017 (w zł)Zmiany wymagające zgody dysponenta części budżetowejPodział kwot po zmianach
01234
73010Działalność organów i korporacji uczonych PAN17 303 962-164 84917139 113
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych17 303 962-164 84917 139 113
Koszty działalności statutowej organów Akademii i korporacji uczonych PAN13 394 962-64 68813 330 274
Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę3 909 000-100 1613 808 839
73011Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN36 909 038555 14937 464 187
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych33 712 038555 14934 267 187
§ 6560Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych2 800 0002 800 000
§ 2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205305 000305 000
§ 6209Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 62592 00092 000
73095Pozostała działalność27 350 000-390 30026 959 700
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych26 700 000-390 30026 309 700
Działalność Kancelarii PAN19 963 000-290 30019 672 700
Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą3 203 000-100 0003 103 000
Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę1 230 0001 230 000
Dotacje podmiotowe dla instytutów międzynarodowych2 304 0002 304 000
§ 2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych250 000250 000
§ 6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych400 000400 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK81 563 000081 563 000

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZADANIA INWESTYCYJNE DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ W ROKU 2017

rozdział paragrafZadanie inwestycyjnewartość szacunkowa w złotychWnioskowana zmianaWartość szacunkowa po zmianach
73011Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN2 800 00002 800 000
6560wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz przebudowa pomieszczeń Pałacu Działyńskich - Biblioteka Kórnicka - dostosowanie obiektu do potrzeb Oddziału i jednostek PAN, wraz z nadzorem - III etap1 000 000183 6461 183 646
rewitalizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w Pałacu Staszica - Zakład Działalności Pomocniczej PAN w Warszawie - etap II część B2, B3

iC

1 800 000-183 6461 616 354
Razem2 800 00002 800 000
73095Pozostała działalność400 0000400 000
6220zakup infrastruktury informatycznej i oprogramowania400 000400 000
Razem400 0000400 000
OGÓŁEM CZĘŚĆ 67 Polska Akademia Nauk3 200 00003 200 000

ZAŁĄCZNIK Nr  4

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2017 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

WyszczególnienieDotacja podmiotowa na rok 2017 § 2570Zmiany wymagające zgody

dysponenta części budżetowej

Dotacja podmiotowa § 2570 po wnioskowanych zmianachDotacja celowa na kształcenie § 2800Dotacja celowa na wkład własny § 2009Dotacja celowa na wkład własny § 6209Dotacja celowa na inwestycje § 6220Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560Zmiany wymagające zgody

dysponenta części budżetowej

Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560 po wnioskowanych zmianachRAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe25 673 940117 32025 791 26000001 000 000183 6461 183 64626 974 906
Biblioteka Gdańska6 307 1006 307 1006 307 100
Biblioteka Kórnicka3 844 00042 6003 886 6001 000 000183 6461 183 6465 070 246
Archiwum w Warszawie1 965 0401 965 0401 965 040
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie610 000610 000610 000
Muzeum Ziemi2 865 0002 855 0002 855 000
Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt1 309 0001 309 0001 309 000
Stacje zagraniczne8 783 80074 7208 858 52000000008 858 520
Centrum Badań Historycznych w Berlinie2 402 5002 402 5002 402 500
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli903 00074 720977 720977 720
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie608 000608 000608 000
Stacja Naukowa w Moskwie560 000560 000560 000
Stacja Naukowa w Paryżu1 134 3001 134 3001 134 300
Stacja Naukowa w Rzymie1 241 0001 241 0001 241 000
Stacja Naukowa w Wiedniu1 935 0001 935 0001 935 000
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej5 962 400108 6006 071 00000000006 071 000
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej1 336 0001 336 0001 336 000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej4 626 400108 6004 735 0004 735 000
Inne jednostki organizacyjne2 075 698329 2292 404 92700001 800 000-183 6461 616 3544 021 281
Dom Seniora1 554 0001 554 0001 554 000
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie316 206292 200608 406608 406
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie0
Zakład Doświadczalny w Kórniku37 02937 02937 029
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie w likwidacji0
Zakład Działalności Pomocniczej205 492205 4921 800 000-183 6461 616 3541 821 846
Inne zadania0305 00092 000397 000
RAZEM rozdział 7301133 712 038555 14934 267 1870305 00092 00002 800 00002 800 00037 464 187
Rozdział 73095 - dotacje dla instytutów, z tego:2 304 00002 304 000250 0000000002 554 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej1 274 0001 274 0001 274 000
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur *)1 030 0001 030 0001 030 000
Instytuty naukowe PAN250 000250 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:41 699 962-555 14941 144 813400 00000041 544 813
Rozdział 7301017 303 962-164 84917 139 11317 139113
w tym: środki na DUN3 909 000-100 1613 808 8393 808 839
Rozdział 7309524 396 000-390 30024 005 700400 00024 405 700
w tym: środki na DUN1 230 0001 230 0001 230 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN77 716 000077 716 000250 000305 00092 000400 0002 800 00002 800 00081 563 000
*) Instytut międzynarodowy zakończył działalność z dniem 30 września 2017 roku

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1 do uchwały - uwzględnia zaakceptowane przez Prezesa PAN rekomendacje Zespołu doradczego 1  w kwestii zmian w wysokości dotacji podmiotowych na rok 2017 dla jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej. W ramach oszczędności zgłoszonych przez dyrektora Centrum Badań Historycznych w Berlinie (124.500 zł), Przedstawicielstwa PAN w Kijowie (41.000 zł) Stacji Naukowej w Rzymie (21.000 zł), Stacji Naukowej w Paryżu (6.700 zł) i Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych PIASt (190.000 zł), członkowie Zespołu zarekomendowali zwiększenie dotacji podmiotowej w łącznej wysokości 383.200.000 zł dla 5 jednostek, mianowicie dla Archiwum Nauki PAN i PAU (4.000 zł), Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu (60.000 zł), Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Botanicznej w Powsinie (171.400 zł), Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie (57.800 zł) oraz dla Zakładu Działalności Pomocniczej w Warszawie (90.000 zł).

Załącznik Nr 2 do uchwały - zawiera propozycję zmian w budżecie Akademii wymagających zgody dysponenta części budżetowej. W wyniku przeglądu zaangażowania wydatków budżetowych zidentyfikowano pewne oszczędności, które mogą być zagospodarowane w niżej opisany sposób, mianowicie proponuje się:

- przenieść kwotę 164.849 zł z dotacji podmiotowej ujmowanej w rozdziale 73010 oraz kwotę 390.300 zł zapisaną w rozdziale 73095 na rzecz dotacji podmiotowej planowanej na finansowanie działalności jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej zaplanowanej w rozdziale 73011; oszczędności w rozdziale 73010 zasadniczo wynikają ze zmniejszenia stanu osobowego członków Akademii, niższych niż planowano kosztów organizacji posiedzeń Zgromadzenia PAN i Prezydium PAN oraz odstąpienia od realizacji niektórych wyodrębnionych zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę; oszczędności w rozdziale 73095 w kwocie 290.000 zł wynikają w szczególności z korzystniejszego niż planowano rozstrzygnięcia przetargu dotyczącego świadczenia usług doradztwa prawno-ekonomicznego przy sprzedaży udziałów spółki, jak również mniejszego zakresu wykonanych w roku 2017 prac w tym zakresie oraz w kwocie 100.000 zł pochodzą z oszczędności w pozycji finansowanie współpracy naukowej z zagranicą,

- rozdysponować sumę 555.149 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej z przeznaczeniem, w szczególności na finansowanie zadań badawczych (w tym sfinansowanie zaliczonego w koszty podatku VAT), kosztów wynajmu pomieszczeń na siedzibę stacji naukowej w Brukseli, na współfinansowanie kosztów bieżących związanych z utrzymaniem obiektów zabytkowych; opisane propozycje uzyskały rekomendację zespołu doradczego.

- Załącznik nr 3 do uchwały - zawiera wnioskowane przemieszczenie środków pomiędzy dwoma zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w rozdziale 73011. W wyniku rozstrzygnięcia przetargowego inwestycja budowlana prowadzona w roku bieżącym w Pałacu Staszica w Warszawie wymaga zaangażowania mniejszych środków niż pierwotnie planowano, natomiast na zadanie inwestycyjne prowadzone w Pałacu Działyńskich w Poznaniu, ze względu na ograniczone środki dotacji celowej na inwestycje, Akademia wyasygnowała na zasadzie prefinansowania dodatkową sumę ze środków pozabudżetowych. Wnioskowane przemieszczenie pozwoli efektywnie wykorzystać przyznaną Akademii z budżetu państwa dotację celową oraz uwolnić zablokowane wcześniej środki pozabudżetowe PAN.

- Załącznik nr 4 do uchwały - zawiera szczegółowe rozdysponowanie (w układzie podmiotowym) budżetu zapisanego w części 67 budżetu państwa, w tym proponowane przeznaczenie sumy 555.149 zł dla wskazanych jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej (opisane w komentarzu do załącznika nr 2).

Wnioskowane zmiany pozwolą efektywnie wykorzystać zidentyfikowane oszczędności. Opisane wyżej przemieszczenia i powtórny podział kwot spowodują zmiany w budżecie w układzie zadaniowym.

Finalnie, po uzyskaniu zgody dysponenta części budżetowej na opisane wyżej przeniesienia wydatków - budżet na rok 2017 w układzie zadaniowym po zmianach, będzie prezentował się następująco:

Zadanie 10.1 Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki 81.563.000 zł

Podzadanie 10.1.3 Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki 81.563.000 zł

Działanie 10.1.3.1 Działalność Polskiej Akademii Nauk 81.563.000 zł

Poddziałania:

10.1.3.1.1 Działalność organów i korporacji uczonych

Polskiej Akademii Nauk 17.139.113 zł

10.1.3.1.2 Działalność Kancelarii i krajowych jednostek

organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk 50.158.367 zł

10.1.3.1.3 Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk

na forum międzynarodowym 14.265.520 zł

1 Zespól doradczy obradował na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2017 r.