Akty korporacyjne

Lekarz.2019.3.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 19/19/VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 22 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia funduszu stypendiów dla lekarzy i lekarzy dentystów w celu doskonalenia zawodowego oraz regulaminu przyznawania stypendiów

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 19 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 9/19/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 25 stycznia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 7 Regulaminu przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Osoba ubiegająca się o stypendium składa następujące dokumenty:

1) wypełniony komputerowym pismem wniosek o przyznanie stypendium NRL

2) dokument potwierdzający wynik z Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Lekarskiego Egzaminu Państwowego/Lekarsko - Dentystycznego Egzaminu Końcowego/Lekarsko - Dentystycznego Egzaminu Państwowego, a w przypadku lekarza posiadającego tytuł specjalisty - dokument potwierdzający wynik egzaminu specjalizacyjnego

3) dyplom uzyskania stopnia doktora lub doktora habilitowanego nauk medycznych lub nauk o zdrowiu jako załącznik do podpunktu "doświadczenie naukowe" wniosku o przyznanie stypendium NRL;

4) listę publikacji naukowych, ogłoszeń zjazdowych kandydata, potwierdzone przez Główną Bibliotekę Lekarską lub Bibliotekę Medyczną funkcjonującą przy odpowiednim uniwersytecie medycznym, jako załącznik do podpunktu "doświadczenie naukowe" we wniosku o przyznanie stypendium NRL. Informacja dla publikacji naukowej musi zawierać następujące podpunkty: tytuł publikacji, autorzy, czasopismo, punktacja MNiSZ, punktacja IF, rok publikacji;

5) oświadczenie dotyczące ogłoszenia zjazdowego, w tym sesji plakatowej, jako załącznik do podpunktu "doświadczenie naukowe" we wniosku o przyznanie stypendium NRL - wzór oświadczenia umieszczony jest w załączniku nr 3;

6) dyplom ukończenia studiów podyplomowych powiązanych tematycznie z ochroną zdrowia jako załącznik do podpunktu "doświadczenie naukowe" we wniosku o przyznanie stypendium NRL;

7) dokument potwierdzający odbycie stażu lub kursu zawodowego jako załącznik do podpunktu "kursy i staże zawodowe" we wniosku o przyznanie stypendium NRL;

8) zgodę kierownika ośrodka, w którym będzie się odbywało staż w przypadku stażu indywidualnego - jeśli dotyczy stażu.

9) Potwierdzenie dokonania doskonalenia zawodowego w okresie rozliczeniowym 4 letnim zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów wydane przez odpowiednią okręgową izbę lekarską

2) Załączniki nr 1-3 do Regulaminu przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1