Zmiana uchwały w sprawie ustanowienia przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej w zespołach ekspertów do spraw uznawania dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego, stażu szkoleniowego, a także staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych oraz tytułu specjalisty uzyskanego za granicą.

Akty korporacyjne

Lekarz.2022.9.23

Akt nieoceniany
Wersja od: 23 września 2022 r.

UCHWAŁA Nr 66/22/P-IX
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 23 września 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej w zespołach ekspertów do spraw uznawania dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego, stażu szkoleniowego, a także staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych oraz tytułu specjalisty uzyskanego za granicą

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 8, art. 39 ust. 1 pkt 4 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz.U. z 2021 r. poz. 1342) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej oraz w związku z art. 16 ust. 8 pkt 4, art. 16m ust. 14 pkt 4 i art. 16n ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2022 r. poz. 1731) uchwala się, co następuje:
§  1. 
W załączniku do uchwały nr 108/18/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej w zespołach ekspertów do spraw uznawania dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego, stażu szkoleniowego, a także staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych oraz tytułu specjalisty uzyskanego za granicą pozycja 47 "Nefrologia" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do uchwały.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

47. NEFROLOGIAInne posiadane specjalizacje wg CRL *
Kraśniak AndrzejDr hab.Kraków2 choroby wewnętrzne
Marczewski KrzysztofProf.Lublin2 choroby wewnętrzne

2 endokrynologia hipertensjologia balneologia i medycyna fizykalna geriatria

Nowicki MichałProf.Łódź2 choroby wewnętrzne transplantologia kliniczna hipertensjologia
Ciechanowski KazimierzProf.Szczecin2 choroby wewnętrzne

2 diabetologia transplantologia kliniczna

Stompór TomaszProf.Olsztyn2 choroby wewnętrzne hipertensjologia transplantologia kliniczna
Różański JacekProf.Szczecin2 choroby wewnętrzne transplantologia kliniczna
Wiśniewska MagdaDr hab.Szczecinchoroby wewnętrzne diabetologia transplantologia kliniczna
Niemczyk MariuszDr hab.Warszawachoroby wewnętrzne transplantologia kliniczna geriatria
Mazanowska OktawiaDr hab.Wrocław2 choroby wewnętrzne transplantologia kliniczna
*) kolumna zawiera dodatkowe specjalizacje, w których wskazana osoba jest także przedstawicielem Naczelnej Rady Lekarskiej ustanowionym w trybie art. 16, 16 m oraz 16n ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.