Akty korporacyjne

Lekarz.2020.4.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 kwietnia 2020 r.

UCHWAŁA Nr 58/20/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 17 kwietnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej w zespołach ekspertów do spraw oceny jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia w zakresie spełnienia wymogów dotyczących prowadzenia specjalizacji lub stażu kierunkowego

Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 965, z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej oraz art. 19f ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.) w związku z art. 14h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568) uchwala się, co następuje:
§  1.  Ustanawia się dr Andrzeja Siudykę oraz dr Ewę Krawiecką-Jaworską przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej w trzecim i czwartym zespole ekspertów do spraw oceny jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia w zakresie spełnienia wymogów dotyczących prowadzenia specjalizacji lub stażu kierunkowego w dziedzinie medycyny rodzinnej.
§  2.  W załączniku do uchwały Nr 3/14/VI-P Prezydium NRL z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej w zespołach ekspertów do spraw oceny jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia w zakresie spełnienia wymogów dotyczących prowadzenia specjalizacji lub stażu kierunkowego w pkt 43 "Medycyna rodzinna" obok Witolda Lukasa i Grażyny Jurek wpisać Andrzeja Siudykę oraz Ewę Krawiecką-Jaworską.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.