Akty korporacyjne

Lekarz.2018.10.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 94/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 27 października 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagród pieniężnych za najlepiej zdany LEK i LDEK

Na podstawie art. 114 ust. 1 i 3 i art. 40 ust. 4 z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 146/12/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia nagród pieniężnych za najlepiej zdany LEK i LDEK wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"1. Nagrody pieniężne przyznawane są jednemu lekarzowi i jednemu lekarzowi dentyście dwa razy w roku - po zakończeniu sesji wiosennej oraz po zakończeniu sesji jesiennej.

2. W razie uzyskania najwyższej liczby punktów z egzaminu przez więcej niż jednego lekarza lub lekarza dentystę, nagrodę pieniężną w kwocie 4.700 złotych przyznaje się każdej z tych osób.

3. Nagrody przyznaje Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z wynikami egzaminów, o których mowa w § 1, z sesji wiosennej oraz jesiennej".

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Wysokość nagrody ustala się na kwotę 4.700 złotych".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.