Zmiana uchwały w sprawie ustanowienia insygniów samorządu radców prawnych oraz zasad ich używania. - OpenLEX

Zmiana uchwały w sprawie ustanowienia insygniów samorządu radców prawnych oraz zasad ich używania.

Akty korporacyjne

Radc.2020.10.3

Akt nieoceniany
Wersja od: 3 października 2020 r.

UCHWAŁA Nr 202/X/2020
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 3 października 2020 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie ustanowienia insygniów samorządu radców prawnych oraz zasad ich używania

Na podstawie art. 60 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75) uchwala się, co następuje:
§  1. 
W uchwale Nr 134/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia insygniów samorządu radców prawnych oraz zasad ich używania, wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Po wyborze Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych na Krajowym Zjeździe Radców Prawnych poprzedni Prezes dokonuje dekoracji nowo wybranego Prezesa insygnium, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.

2. W przypadku nieobecności poprzedniego Prezesa na Krajowym Zjeździe Radców Prawnych dekoracji, o której mowa w ust. 1, dokonuje najstarszy wiekiem wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych obecny na tym Zjeździe.";

2)
w § 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Po wyborze dziekana rady okręgowej izby radców prawnych na zgromadzeniu okręgowej izby radców prawnych poprzedni dziekan dokonuje dekoracji nowo wybranego dziekana insygnium, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

2. W przypadku nieobecności poprzedniego dziekana na zgromadzeniu okręgowej izby radców prawnych dekoracji, o której mowa w ust. 1, dokonuje najstarszy wiekiem członek rady okręgowej izby radców prawnych obecny na tym zgromadzeniu.".

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.