Akty korporacyjne

Lekarz.2019.7.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lipca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 142/19/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 12 lipca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w 2019 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 5 pkt 24 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2019 r. poz. 965, z pózn. zm.), art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (Dz.U. z 2009 r. nr 108, poz. 908) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej, uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale Nr 116/18/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w 2019 roku, zmienionej uchwałą Nr 126/19/P- VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 czerwca 2019 r. w § 1 ust. 1 wprowadza się następującą zmianę:
1) w miejsce terminu 4 września wprowadza się termin 24 września.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.