Lekarz.2018.7.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 lipca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 30/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 20 lipca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w 2018 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 5 pkt 24 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 168), art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (Dz.U. 2009, nr 108, poz. 908) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej, uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale Nr 236/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w 2018 roku zmienionej uchwałą nr 66/18/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 11 maja 2018 r. oraz uchwałą nr 6/18/P- VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 czerwca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 uchyla się termin: 13 września,
2) w § 1 ust. 1 dodaje się terminy: 20 września, 27 września, 11 października, 18 października, 15 listopada, 22 listopada, 6 grudnia, 13 grudnia.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.