Zmiana uchwały w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w 2018 r.

Akty korporacyjne

Lekarz.2018.6.15

Akt nieoceniany
Wersja od: 15 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 6/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 15 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w 2018 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 5 pkt 24 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.), art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (Dz.U. 2009, nr 108, poz. 908) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej, uchwala się, co następuje:
§  1. 
W uchwale Nr 236/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w 2018 roku w § 1 ust. 1 dodaje się terminy:

4 lipca, 5 lipca, 18 lipca, 19 lipca.

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.