Lekarz.2017.8.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 173/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 11 sierpnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w 2017 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 5 pkt 24 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 522), art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 464, z późn. zm.), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (Dz.U. 2009, nr 108, poz. 908) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale Nr 198/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w 2017 roku w § 1 ust. 1 dodaje się terminy: 20 września i 21września 2017 r.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.