Akty korporacyjne

Aptek.2020.5.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 maja 2020 r.

UCHWAŁA Nr VIII/26/2020
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 5 maja 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków komisji Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz zatwierdzenia ich składu osobowego

Na podstawie § 30 ust. 3 i 4 Regulaminu Naczelnej Rady Aptekarskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/24/2016 VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 31 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelna Rada Aptekarska, uchwala, co następuje:
§  1. 
1.  W uchwale Nr VIII/21/2020 Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie ustalenia liczby członków komisji Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz zatwierdzenia ich składu osobowego wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) komisji ds. aptek ogólnodostępnych - 19 członków;";

2) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) komisji ds. hurtowni farmaceutycznych -12 członków;";

3) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) komisja ds. aptek ogólnodostępnych:

- koordynator - mgr farm. Małgorzata Pietrzak;

- Katarzyna Kandziora - Kuna;

- Katarzyna Kulińska;

- Jarosław Mateuszuk;

- Tomasz Sawicki;

- Lucyna Samborska;

- Joanna Piątkowska - Kowalik;

- Piotr Chwiałkowski;

- Paweł Stelmach;

- Izabela Kromkowska;

- Jacek Ciaciura;

- Daria Wielogórska - Rutka;

- Marcin Wiśniewski;

- Roman Grzechnik;

- Jarosław Tuzikiewicz;

- Piotr Brukiewicz;

- Marian Witkowski;

- Konrad Okurowski;

- Marcin Piątek;

- Mariusz Politowicz.".

4) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) komisja ds. hurtowni farmaceutycznych:

- koordynator - mgr farm. Michał Byliniak,

- Krzysztof Słomiak;

- Magdalena Stankiewicz;

- Jakub Dorociak;

- Mateusz Szamałek;

- Tomasz Barszcz;

- Andrzej Prygiel;

- Łukasz Wersiński;

- Maciej Pawełczyk;

- Andrzej Kot;

- Adrian Głogowski;

- Robert Biront.".

2.  Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w ust. 1, nie ulegają zmianie.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie w sprawie uchwały przeprowadzone podczas posiedzenia NRA na odległość przy wykorzystaniu środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci wideokonferencji.

W głosowaniu uczestniczyło 43 członków Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Wynik:

1) za - 43;

2) przeciw - 0;

3) wstrzymujących się - 0.